Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

2 czerwca - bł. Sadoka i towarzyszy, męczenników (3 kl., szaty czerwone)

2016-05-31

Bł. Sadok wstąpił do zakonu Kaznodziejskiego w Bolonii jeszcze za życia św. Dominika. Założył pierwsze klasztory dominikańskie na Węgrzech. Później głosił Ewangelię wśród pogańskich Kumanów. Po zamordowaniu towarzysza przeniósł się do Polski i został przeorem klasztoru w Sandomierzu. W czasie napadu Tatarów został zamordowany z 48 towarzyszami wśród śpiewu «Salve Regina» 2 czerwca 1260 roku.

Tego dnia również wspomnienie św. Marcelina, Piotra i Erazma, męczenników. Święci Marcelin i Piotr ponieśli męczeństwo w Rzymie około roku 303. Marcelin był kapłanem a Piotr egzorcystą. Imiona ich wymienione są w kanonie Mszy świętej. Św. Erazm był biskupem w Azji Mniejszej. Poniósł śmierć męczeńską w Kampanii. W roku 842 jego ciało przeniesiono do Gaety. Meczeństwo w oczach Świata jest klęską. Jest to jednak klęska pozorna. W rzeczywistości męczennik pokonując próbę, na którą Bog go wystawia, odnosi zwycięstwo nad swoimi przeciwnikami.

 

INTROITUS:

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, Panie: naszym sąsiadom odpiąć siedemkroć w ich zanadrze, pomścij krew Twoich Świętych, którą wylano.

Ps 78,11-12.10

Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est.

 

Ps. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. V. Chwała Ojcu.

Ps 78,1

Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Ierúsalem in pomórum custódiam. V. Glória Patri.

ORATIO:

Niech po tym wygnaniu okaże nam Ciebie, Panie Jezu, łaskawa i litościwa Dziewica Maryja, Matka Twoja, którą błogosławiony Sadok i jego Towarzysze pozdrawiali nieustannym wołaniem wśród wrogiej napaści niewiernych i przez to zasłużyli sobie na otrzymanie od Ciebie upragnionej palmy męczeństwa: Który żyjesz.

 

Ostendat te nobis, Domine Iesu, post hoc exsilium clemens et pia Virgo Maria, Mater tua: quam beati Sadoc et Socii, inter hostiles infidelium impetus, incessanti voce salutantes, praeoptatam martyrii palmam a te recipere meruerunt: Qui vivis.

Boże, co roku uweselasz nas uroczystością świętych Męczenników Twoich Marcelina, Piotra i Erazma; spraw łaskawie, abyśmy zapalali się przykładami tych, których zasługi nas cieszą. Przez Pana.

Deus, qui nos ánnua beatórum Mártyrum tuórum Marcellíni, Petri atque Erásmi sollemnitáte lætíficas: præsta, quaesumus; ut, quorum gaudémus méritis, accendámur exémplis. Per Dominum. 

 

LECTIO: Mdr 3,1-8

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim zrozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich, jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśniają i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Iustorum ánimæ in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt oculis insipiéntium mori: et æstimála est afflíctio exitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invenit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illorum. Fulgébunt iusti, et tamquam scintíllæ in arundinéto discúrrent. Iudicábunt natiónes, et dominabúntur pópulis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.

GRADUALE:

Chwalebny jest Bóg w Swoich Świętych, przedziwny w majestacie, dokonuje cudów. V. Prawica Twoja, Panie, wsławiła
się mocą; prawica Twoja zgniotła nieprzyjaciół.

Wj 15,11.6

Gloriósus Deus in Sanctis suis: mirábilis in maiestáte, fáciens prodígia. V. Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos. 

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Ciała Świętych pogrzebane spoczywają w pokoju, a sława ich żyje z pokolenia w pokolenie. Alleluja.

Syr 44,14

Allelúia, alleluia V. Córpora Sanctórum in pace sepúlta sunt, et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúia.

 

EVANGELIUM: Łk 21,9-19

Wszystkie prześladowania, jakich doznają męczennicy, stanowią część długiej próby, którą Kościół przechodzi w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Próba ta została zapowiedziana i stanowi stałą część życia Kościoła.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej, a nie zaraz koniec». Wtedy mówił im: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będą strachy i znaki wielkie z nieba. Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego. A stanie się to wam na świadectwo. Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie. Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was. I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego, a nawet włos z głowy waszej nie zginie. Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze».

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Cum audieritis proelia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum hæc fíeri, sed nondum statim finis. Tunc dicébat illis: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum. Et terræmótus magni erunt per loca, et pestiléntiæ, et fames, terrorésque de coelo, et signa magna erunt. Sed ante hæc ómnia iniícient vobis manus suas, et persequéntur tradéntes in synagógas et custódias, trahéntes ad reges et praesides propter nomen meum: contínget autem vobis in testimónium. Pónite ergo in córdibus vestris non præmeditári, quemádmodum respondeátis. Ego enim dabo vobis os et sapiéntiam, cui non potérunt resístere et contradícere omnes adversárii vestri. Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis ódio ómnibus propter nomen meum: et capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras.

OFFERTORIUM:

Przedziwny jest Bóg w Swoich Świętych: Bóg Izraela, sam Swojemu ludowi daje potęgę i siłę: błogosławiony Bóg, alleluja.

Ps 67,36

Mirábilis Deus in Sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suæ: benedíctus Deus, allelúia.

SECRETA:

Przebaczenia i laski niech nam udzieli, o Panie, ta nieustająca ofiara Baranka zabitego od początku świata oraz wymodlone wstawiennictwo tych, którzy pozdrawiając nabożnie Królowę Męczenników zasłużyli na obmycie swych szat we Krwi tegoż Baranka: Który z Tobą.

 

Veniam nobis, Domine, et gratiam conferat Agni occisi ab origine mundi iugis haec oblatio, ac implorata eorum intercessio, qui Reginam Martyrum pio ritu salutantes, stolam in eiusdem Agni sanguine dealbare meruerunt: Qui tecum.

Prosimy Cię, Panie, niech ta ofiara, którą składamy wspominając narodziny dla nieba świętych Męczenników Twoich, oswobodzi
nas z więzów naszych nałogów i wyjedna
nam dary Twego miłosierdzia. Przez Pana.

Hæc hóstia, quaesumus, Dómine, quam sanctórum Martyrum tuórum natalítia recenséntes offérimus: et víncula nostræ pravitátis absólvat, et tuæ nobis misericórdiæ dona concíliet. Per Dominum.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Choć w mniemaniu ludzi zostali ukarani, to Bóg ich doświadczył: jak złoto w piecu ich wypróbował, jak ofiarę całopalną ich przyjął.

Mdr 3,4nn

Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentávit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.

 

POSTCOMMUNIO:

Niech święta uczta i uroczystość dzisiejsza pobudzą nas, Panie, do zbawiennego rozważania zbliżającego się sądu i niech sprawią, abyśmy wychwalając aż do śmierci błogosławionego Jezusa oraz Maryję, Dziewicę i Matkę, stali się uczestnikami niekończącego się szczęścia Twoich Męczenników. Przez tegoż Pana.

 

Mensa caelestis, et celebrata solemnia ad salutarem nos, Domine, excitent meditationem instantis iudicii; ac Iesu benedicti et Mariae Virginis Matris laudibus in finem usque intentos, Martyrum tuorum felicitatis faciant sine fine consortes. Per eundem Dominum.

Darem świętym nasyceni, kornie błagamy Cię, Panie, abyśmy składając przez tę ofiarę należny Ci hołd, otrzymali obfitsze owoce Twojego odkupienia. Przez Pana.

Sacro múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, quod débitæ servitútis celebrámus offício, salvatiónis tuæ sentiámus augméntum. Per Dominum.