Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

7 czerwca - feria

2016-06-06

Tego dnia można odprawić:

- Mszę z III niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego
- Mszę wotywną o aniołach

 

MSZA Z III NIEDZIELI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (szaty zielone)

INTROITUS:

Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.

Ps 24,16.18

Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.

 

Ps. Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże, mój, Tobie ufam, nie zawstydzę się.
V. Chwała Ojcu.

Ps 24,1n

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam. V. Glória Patri.

ORATIO:

Obrońco ufających w Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy Ciebie za rządcę i przewodnika mając tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana.

 

Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidum, nihil sanctum: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, ut non amittámus ætérna. Per Dominum.

 

LECTIO: 1P 5,6-11

Najmilsi: Uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby Was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz, szatan, krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

Caríssimi: Humiliámini sub poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónis: omnem sollicitúdinem vestram proiiciéntes in eum, quóniam ipsi cura est de vobis. Sóbrii estote et vigiláte: quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens circuit, quærens, quem dévoret: cui resístite fortes in fide: sciéntes eándem passiónem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitáti fíeri. Deus autem omnis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam suam glóriam in Christo Iesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit solidabítque. Ipsi glória et impérium in saecula sæculórum. Amen.

GRADUALE:

Porucz swą troskę Panu, On sam o tobie
mieć będzie pieczę. V. Kiedy wołałem do Pana, On wysłuchał mą skargę przeciw gnębicielom moim.

Ps 54,23.17.19

Iacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet. V. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym a cierpliwym. Czyż gniewu swego nie wymierza na każdy dzień? Alleluja.

Ps 7,12

Allelúia, allelúia V. Deus iudex iustus, fortis et pátiens, numquid iráscitur per síngulos dies? Allelúia.

 

EVANGELIUM: Łk 15,1-10

Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali mówiąc: «Że też ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Powiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc: «Czy jest między wami, kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie pozostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za ową, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Albo któraż niewiasta, mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną bom znalazła drachmę, którąm straciła. Tak, powiadam wam, radość będzie wśród Aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym».

In illo témpore: Erant appropinquántes ad Iesum publicáni et peccatóres, ut audírent illum. Et murmurábant pharisaei et scribæ, dicéntes: Quia hic peccatóres recipit et mandúcat cum illis. Et ait ad illos parábolam istam, dicens: Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unam ex illis, nonne dimíttit nonagínta novem in desérto, et vadit ad illam, quæ períerat, donec invéniat eam? Et cum invénerit eam, impónit in húmeros suos gaudens: et véniens domum, cónvocat amícos et vicínos, dicens illis: Congratulámini mihi, quia invéni ovem meam, quæ períerat? Dico vobis, quod ita gáudium erit in coelo super uno peccatóre poeniténtiam agénte, quam super nonagínta novem iustis, qui non índigent poeniténtia. Aut quæ múlier habens drachmas decem, si perdíderit drachmam unam, nonne accéndit lucérnam, et evérrit domum, et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dicens: Congratulámini mihi, quia invéni drachmam, quam perdíderam? Ita dico vobis: gáudium erit coram Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte.

OFFERTORIUM:

Tobie ufać winni wyznawcy Twego Imienia, bo nie opuszczasz Panie szukających Ciebie. Śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie, gdyż nie zapomniał wołania ubogich.

Ps 9,11-13

Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum.

SECRETA:

Wejrzyj Panie na błagania i ofiary Kościoła Twego, nieustannie je uświęcając użycz ich jako pokarmu dla zbawienia wiernych. Przez Pana.

 

Réspice, Dómine, múnera supplicántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. Per Dominum.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Powiadam wam, iż radość panuje wśród Aniołów Bożych nawet z jednego grzesznika czyniącego pokutę.

Łk 15,10

Dico vobis: gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte.

POSTCOMMUNIO:

Niechaj nas ożywi spożycie Tych darów świętych, i oczyszczonych niechaj nas przygotuje do otrzymania zmiłowania wiecznego. Przez Pana.

 

Sancta tua nos, Dómine, sumpta vivíficent: et misericórdiæ sempitérnæ praeparent expiátos. Per Dominum.

 

 

 

 ________________________________________________

MSZA WOTYWNA O ANIOŁACH (szaty białe)

INTROITUS:

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

 

Ps. Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. V. Chwała Ojcu.

Ps 102,20.1

Benedícite Dóminum, omnes Ángeli ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus, ad audiéndam vocem sermónum ejus.

 

Ps. Bénedic, ánima mea, Dómino: et ómnia, quæ intra me sunt, nómini sancto ejus. V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, Ty w przedziwny sposób wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom; spraw miłościwie, aby na ziemi strzegli naszego życia ci, którzy służąc Ci w niebie zawsze Cię otaczają. Przez Pana.

 

Deus , qui, miro órdine, Angelórum ministerial hominúmque dispénsas: concéde propítius; ut, a quibus tibi ministrántibus in cælo semper assístitur, ab his in terra vita nostra muniátur. Per Dóminum.

LECTIO: Ap 5,11-14

W one dni posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: «Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: «Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery zwierzęta mówiły: «Amen». A dwudziestu czterech starców padło na oblicze i złożyło pokłon żyjącemu na wieki wieków.

In diébus illis : Audívi vocem Angelórum multórum in circúitu throni, et animálium, et seniórum, et erat númerus eórum mília mílium, dicéntium voce magna: Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere virtútem, et divinitátem, et sapiéntiam, et fortitúdinem, et honórem, et glóriam, et benedictiónem. Et omnem creatúram, quæ in cœlo est, et super terram, et sub terra, et quæ sunt in mari, et quæ in eo: omnes audívi dicéntes: Sedénti in throno, et Agno: benedíctio, et honor, et glória, et potéstas in sǽcula sæculórum. Et quátuor animália dicébant: Amen. Et vigínti quátuor senióres cecidérunt in fácies suas: et adoravérunt vivéntem in sǽ cula sæculórum.

GRADUALE:

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. V. Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwacie Go, wszystkie Jego Zastępy.

Ps 148,1-2

Laudate Dominum de caelis: laudate eum in excelsis. V. Laudate eum, omnes Angeli eius: laudate eum, omnes virtutes eius.

ALLELUIA:

Alleluja, alleluja. V. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upadnę na twarz w Twym świętym przybytku i będę sławił Twe imię. Alleluja.

Ps 137,1-2

Alleluia, alleluia. V. In conspectu Angelórum psallam tibi: adoráb o ad templum sanctum tuum, et confitébor nómini tuo. Allelúia. 

 

EVANGELIUM: J 1,47-51

Onego czasu: Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do Niego, i rzekł o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu». Pyta Go Natanael: «Skądże mnie znasz?» Odpowiadając Jezus rzekł mu: «Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą». Odpowiedział mu Natanael mówiąc: «Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim». Odpowiedział Jezus i rzekł mu: «Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzyłeś: więcej nad to zobaczysz. I rzekł mu: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i Aniołów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

In illo témpore : Vidit Jesus Nathánaël veniéntem ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israëlíta, in quo dolus non est. Dicit ei Nathánaël: Unde me nosti? Respóndit Jesus, et dixit ei: Priúsquam te Philíppus vocáret, cum esses sub ficu, vidi te. Respóndit ei Nathánaël, et ait: Rabbi, tu es Fílius Dei, tu es Rex Israël. Respóndit Jesus, et dixit ei: Quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis: majus his vidébis. Et dicit ei: Amen, amen dico vobis, vidébitis cœlum apértum, et Ángelos Dei ascendéntes, et descendéntes supra Fílium hóminis.

OFFERTORIUM:

Anioł stanął przy ołtarzu świątyni, mając w ręku złotą kadzielnicę; i dano mu wiele kadzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem. 

Ap 8,3.4

Stetit Ángelus juxta aram templi, habens thuríbulum áureum in manu sua: et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit fumus aromátum in conspéctu Dei.

SECRETA:

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem anielskim łaskawie ją przyjął i obrócił ku naszemu zbawieniu. Przez Pana.

 

Hóstias tibi, Dómine, laudis offérimus, supplíciter deprecántes: ut eásdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus accípias, et ad salútem nostram provénire concédas. Per Dóminum.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Państwa, Księstwa i Potęgi, Moce niebieskie, Cherubiny i Serafiny, błogosławcie Pana na wieki.

 

Ángeli, Archángeli, Throni et Dominatiónes, Principátus et Potéstates, Virtútes cœlórum, Chérubim atque Séraphim, Dóminum benedícite in ætérnum.

POSTCOMMUNIO:

Napełnieni błogosławieństwem niebieskim, komie błagamy Cię, Panie, abyśmy dzięki pomocy Aniołów i Archaniołów doznali skutków tego misterium, które sprawujemy w poczuciu własnej ułomności. Przez Pana.

 

Repléti , Dómine, benedictióne cœlésti, supplíciter implorámus: ut, quod frágili celebrámus offício, sanctórum Angelórum atque Archangelórum nobis prodésse sentiámus auxílio. Per Dóminum nostrum.