Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

8 czerwca - feria

2016-06-07

Tego dnia można odprawić:

- Mszę z III niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (propria poniżej)
- Mszę wotywną o św. Józefie (propria poniżej)
- Mszę wotywną o św. apostołach Piotrze i Pawle
- Mszę wotywną o Świętych Apostołach

 

MSZA Z III NIEDZIELI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (szaty zielone)

INTROITUS:

Wejrzyj na mnie Panie i zlituj się nade mną, bo sam jestem i biedny. Zobacz moją nędzę i utrudzenie, i odpuść wszystkie me grzechy.

Ps 24,16.18

Réspice in me et miserére mei, Dómine: quóniam únicus et pauper sum ego: vide humilitátem meam et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea, Deus meus.

 

Ps. Do Ciebie, Panie, wznoszę serce moje, Boże, mój, Tobie ufam, nie zawstydzę się.
V. Chwała Ojcu.

Ps 24,1n

Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam. V. Glória Patri.

ORATIO:

Obrońco ufających w Tobie, Boże, bez którego nic mocnym, nic świętym nie jest, pomnóż nad nami miłosierdzie Twoje, abyśmy Ciebie za rządcę i przewodnika mając tak przeszli przez dobra doczesne, byśmy wiecznych nie utracili. Przez Pana.

 

Protéctor in te sperántium, Deus, sine quo nihil est válidum, nihil sanctum: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, te rectóre, te duce, sic transeámus per bona temporália, ut non amittámus ætérna. Per Dominum.

 

LECTIO: 1P 5,6-11

Najmilsi: Uniżajcie się pod możną ręką Bożą, aby Was wywyższył w czasie nawiedzenia, składając nań wszelką troskę waszą, bo On ma pieczę o was. Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz, szatan, krąży jako lew ryczący, szukając, kogo by pożarł. Opierajcie mu się umocnieni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

Caríssimi: Humiliámini sub poténti manu Dei, ut vos exáltet in témpore visitatiónis: omnem sollicitúdinem vestram proiiciéntes in eum, quóniam ipsi cura est de vobis. Sóbrii estote et vigiláte: quia adversárius vester diábolus tamquam leo rúgiens circuit, quærens, quem dévoret: cui resístite fortes in fide: sciéntes eándem passiónem ei, quæ in mundo est, vestræ fraternitáti fíeri. Deus autem omnis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam suam glóriam in Christo Iesu, módicum passos ipse perfíciet, confirmábit solidabítque. Ipsi glória et impérium in saecula sæculórum. Amen.

GRADUALE:

Porucz swą troskę Panu, On sam o tobie
mieć będzie pieczę. V. Kiedy wołałem do Pana, On wysłuchał mą skargę przeciw gnębicielom moim.

Ps 54,23.17.19

Iacta cogitátum tuum in Dómino: et ipse te enútriet. V. Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, mocnym a cierpliwym. Czyż gniewu swego nie wymierza na każdy dzień? Alleluja.

Ps 7,12

Allelúia, allelúia V. Deus iudex iustus, fortis et pátiens, numquid iráscitur per síngulos dies? Allelúia.

 

EVANGELIUM: Łk 15,1-10

Onego czasu: Zbliżali się do Jezusa celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni szemrali mówiąc: «Że też ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». Powiedział im tedy taką przypowieść, mówiąc: «Czy jest między wami, kto mając sto owiec, gdyby stracił jedną z nich, czyż nie pozostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie pójdzie za ową, która zginęła, dopóki jej nie znajdzie? A gdy ją znajdzie, wkłada na ramiona swoje, radując się. I przyszedłszy do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną, bom znalazł owcę moją, która była zginęła. Powiadam wam, że taka będzie w niebiesiech radość z jednego grzesznika czyniącego pokutę, jak z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Albo któraż niewiasta, mająca dziesięć drachm, gdyby straciła drachmę jedną, czyż nie zapala świecy, nie umiata domu i nie szuka starannie, dopóki nie znajdzie? A gdy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki mówiąc: Radujcie się ze mną bom znalazła drachmę, którąm straciła. Tak, powiadam wam, radość będzie wśród Aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem pokutę czyniącym».

In illo témpore: Erant appropinquántes ad Iesum publicáni et peccatóres, ut audírent illum. Et murmurábant pharisaei et scribæ, dicéntes: Quia hic peccatóres recipit et mandúcat cum illis. Et ait ad illos parábolam istam, dicens: Quis ex vobis homo, qui habet centum oves: et si perdíderit unam ex illis, nonne dimíttit nonagínta novem in desérto, et vadit ad illam, quæ períerat, donec invéniat eam? Et cum invénerit eam, impónit in húmeros suos gaudens: et véniens domum, cónvocat amícos et vicínos, dicens illis: Congratulámini mihi, quia invéni ovem meam, quæ períerat? Dico vobis, quod ita gáudium erit in coelo super uno peccatóre poeniténtiam agénte, quam super nonagínta novem iustis, qui non índigent poeniténtia. Aut quæ múlier habens drachmas decem, si perdíderit drachmam unam, nonne accéndit lucérnam, et evérrit domum, et quærit diligénter, donec invéniat? Et cum invénerit, cónvocat amícas et vicínas, dicens: Congratulámini mihi, quia invéni drachmam, quam perdíderam? Ita dico vobis: gáudium erit coram Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte.

OFFERTORIUM:

Tobie ufać winni wyznawcy Twego Imienia, bo nie opuszczasz Panie szukających Ciebie. Śpiewajcie psalm Panu, który mieszka na Syjonie, gdyż nie zapomniał wołania ubogich.

Ps 9,11-13

Sperent in te omnes, qui novérunt nomen tuum, Dómine: quóniam non derelínquis quæréntes te: psállite Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam non est oblítus oratiónem páuperum.

SECRETA:

Wejrzyj Panie na błagania i ofiary Kościoła Twego, nieustannie je uświęcając użycz ich jako pokarmu dla zbawienia wiernych. Przez Pana.

 

Réspice, Dómine, múnera supplicántis Ecclésiæ: et salúti credéntium perpétua sanctificatióne suménda concéde. Per Dominum.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Powiadam wam, iż radość panuje wśród Aniołów Bożych nawet z jednego grzesznika czyniącego pokutę.

Łk 15,10

Dico vobis: gáudium est Angelis Dei super uno peccatóre poeniténtiam agénte.

POSTCOMMUNIO:

Niechaj nas ożywi spożycie Tych darów świętych, i oczyszczonych niechaj nas przygotuje do otrzymania zmiłowania wiecznego. Przez Pana.

 

Sancta tua nos, Dómine, sumpta vivíficent: et misericórdiæ sempitérnæ praeparent expiátos. Per Dominum.

 

 

 

 ________________________________________________

MSZA ŚWIĘTA O ŚWIĘTYM JÓZEFIE (szaty białe)

INTROITUS:

Pan jest mocą naszą, naszą tarczą, więc w Nim wesele serca naszego, w Jego świętym imieniu ufamy.

Ps 32,20n

Adiutor et protector noster est Dominus: in eo laetabitur cor nostrum, et in nomine sancto eius speravimus.

  

Ps. Pasterzu Izraela, posłuchaj; Ty, co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. V. Chwała Ojcu.

Ps 79,2

Ps. Qui regis Israel, intende: qui deducis, velut ovem, Ioseph. V. Gloria Patri.

ORATIO:

Boże, który w niewysłowionej Opatrzności raczyłeś wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi: Który żyjesz.

 

Deus, qui ineffabili providentia beatum Ioseph sanctissimae Genetricis tuae sponsum eligere dignatus es: praesta, quaesumus; ut, quem protectorem veneramur in terris, intercessorem habere mereamur in caelis: Qui vivis.

 

LECTIO: Rdz 49,22-26

Rosnącą gałęzią jest Józef, rosnącą gałęzią o pięknym wyglądzie: latorośle wybiegły ponad mur. Lecz rozdrażnili go i sprzeczali się z nim, i zazdrościli mu posiadacze strzał. Mocno osadzony łuk jego, związki jego ramion zostały rozwiązane rękoma władcy Jakubowego; stąd to wyszedł pasterz, kamień węgielny Izraela. Bóg ojca twego będzie wspomożycielem twoim, a Wszechmocny błogosławić cię będzie z góry błogosławieństwami nieba i błogosławieństwami przepaści, która jest na dole, błogosławieństwami piersi i łona matczynego. Błogosławieństwa ojca twego wzmocnione są błogosławieństwami ojców jego, aż nadejdzie pożądanie wzgórz wiekuistych: niech one będą nad głową Józefa i nad czołem księcia wśród braci.

Filius accrescens Joseph, filius accrescens et decorus aspectu: filiæ discurrerunt super murum. Sed exasperaverunt eum et jurgati sunt, invideruntque illi habentes jacula. Sedit in forti arcus ejus, et dissoluta sunt vincula brachiorum et manuum illius per manus potentis Jacob: inde pastor egressus est, lapis Israël. Deus patris tui erit adjutor tuus, et omnipotens benedicet tibi benedictionibus cæli desuper, benedictionibus abyssi jacentis deorsum, benedictionibus uberum et vulvæ. Benedictiones patris tui confortatæ sunt benedictionibus patrum ejus, donec veniret desiderium collium æternorum : fiant in capite Joseph, et in vertice Nazaræi inter fratres suos.

GRADUALE:

Panie, dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni. V. Błagał Cię o życie, a
Tyś go nim obdarzył, dni jego przedłużyłeś na wieki wieków.

Ps 20,4n

Domine, praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis: posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso. V. Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Spraw, święty Józefie, abyśmy wiedli życie nieskalane, niech ono będzie bezpieczne pod twoją opieką. Alleluja.

 

Alleluia, alleluia. V. Fac nos innocuam, Ioseph, decurrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocinio. Alleluia.

 

EVANGELIUM: Łk 3,21-23

Onego czasu: Stało się, gdy wszystek lud chrzest przyjmował i gdy Jezus był ochrzczony i modlił się, otworzyły się niebiosa, a Duch Święty widzialnie, jako gołębica, zstąpił nań. I stał się głos z nieba, mówiący: «Tyś jest Syn mój miły, w tobie upodobałem sobie». Sam zaś Jezus, gdy rozpoczynał (działalność publiczną), miał łat około trzydziestu, będąc, jak mniemano, synem Józefa.

In illo témpore: Factum est autem, cum baptizarétur omnis pópulus, et Jesu baptizáto et oránte, apértum est coelum: et descéndit Spíritus Sanctus corporáli spécie sicut colúmba in ipsum: et vox de coelo facta est: Tu es Fílius meus diléctus, in te complá cui mihi. Et ipse Jesus erat incípiens quasi annórum trigínta, ut putabátur fílius Joseph.

OFFERTORIUM:

Chwal, Jerozolimo, Pana. Umocnił bowiem zawory bram twoich i błogosławił synom twoim w tobie.

Ps 147,12n

Lauda, Jerúsalem, Dóminum: quóniam confortávit seras portárum tuárum: benedixit fíliis tuis in te.

SECRETA:

Wsparci opieką Oblubieńca Najświętszej Twej Rodzicielki, prosimy Panie, łaskawości Twojej, spraw, niech serca nasze pogardzają wszystkim co ziemskie, a kochają doskonałą miłością Ciebie, Boga prawdziwego: Który żyjesz.

 

Sanctissimæ Genitrícis tuæ Sponsi patrocínio suffúlti, rogámus, Dómine, cleméntiam tuam; ut corda nostra fácias terréna cuncta despícere, ac te verum Deum perfécta caritáte dilígere: Qui vivis.

PREFATIO DE S. IOSEPH:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali obchodząc uroczystość (czcząc) św. Józefa. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogarodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś go nad rodziną swoją, aby ojcowską opieką otaczał poczętego za sprawą Ducha Świętego Jednorodzonego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et justum est, ǽquum et salutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Et te in Festivitáte beáti Joseph débitis magnificáre præcóniis, benedícere et prædicáre. Qui et vir justus, a te Deíparæ Vírgini Sponsus est datus: et fidélis servus ac prudens, super Famíliam tuam est constitútus: ut Unigénitum tuum, Sancti Spíritus obumbratióne concéptum, patérna vice custodíret, Jesum Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Ángeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli, coelorúmque Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

COMMUNIO:

Jakub zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z
której się narodził Jezus, zwany Chrystusem.

Mt 1,16

Jacob autem génuit Joseph Virum Maríæ, de qua natus est Jesus, qui vocátur Christus.

POSTCOMMUNIO:

Pokrzepieni zdrojem Boskiego Daru, prosimy Cię, Panie Boże nasz: jak pozwalasz nam cieszyć się opieką świętego Józefa, tak przez jego zasługi i wstawiennictwo dopuść nas do udziału w niebieskiej chwale. Przez Pana.

 

Divíni múneris fonte refécti, quǽsumus, Dómine Deus noster: ut sicut nos facis beáti Joseph protectióne gaudére: ita ejus méritis et intercessióne, coeléstis glóriæ fácias esse partícipes. Per Dóminum.