Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

16 czerwca - feria

2016-06-15

Tego dnia można odprawić:

- Mszę z IV niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (propria poniżej)
- Mszę wotywną o Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (propria poniżej)
- Mszę wotywną o Najświętszym Sakramencie
- Mszę wotywną o Duchu Świętym

 

MSZA Z IV NIEDZIELI PO ZESŁANIU DUCHA ŚW. (szaty zielone)

 

INTROITUS:

Pan światłością i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Obrońcą życia mojego Pan, przed kim będę drżał? Wrogowie moi i nieprzyjaciele chwieją się i padają.

Ps 26,1n

Dóminus illuminátio mea et salus mea, quem timebo? Dóminus defensor vitæ meæ, a quo trepidábo? qui tríbulant me inimíci mei, ipsi infirmáti sunt, et cecidérunt.

 

Ps . Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, serce me bać się nie będzie. V. Chwała Ojcu.

Ps 26,3

Si consístant advérsum me castra: non timébit cor meum. V. Glória Patri.

ORATIO:

Spraw, prosimy Cię Panie, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech Ci służy w niezamąconej radości. Przez Pana.

 

Da nobis, quaesumus, Dómine: ut et mundi cursus pacífice nobis tuo órdine dirigátur; et Ecclésia tua tranquílla devotióne lætétur. Per Dominum.

 

LECTIO: Rz 8,18-23

Od chwili dokonania odkupienia ludzkość i cały świat materialny oczekuje powszechnego zmartwychwstania. Wtedy dopiero objawi się w pełni moc Odkupienia.

Bracia: Sądzę, że utrapień czasu niniejszego ani porównać nie można z przyszłą chwałą, która się w nas objawi. Stworzenie bowiem z upragnieniem wyczekuje objawienia synów Bożych. Stworzenie bowiem poddane było znikomości nie ze swej woli, lecz dla tego, który je znikomości poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolenie z niewoli skażenia na wolność chwały synów Bożych. Bo wiemy, że całe stworzenie wzdycha i aż dotychczas rodzi wśród boleści. A nie tylko ono, ale i my sami, którzy mamy pierwiastki ducha, i my także we wnętrzu naszym wzdychamy, wyczekując przybrania za synów Bożych, odkupienia ciała naszego: w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Fratres: Exístimo, quod non sunt condígnæ passiónes huius témporis ad futúram glóriam, quæ revelábitur in nobis. Nam exspectátio creatúræ revelatiónem filiórum Dei exspéctat. Vanitáti enim creatúra subiécta est, non volens, sed propter eum, qui subiécit eam in spe: quia et ipsa creatúra liberábitur a servitúte corruptiónis, in libertátem glóriæ filiórum Dei. Scimus enim, quod omnis creatúra ingemíscit et párturit usque adhuc. Non solum autem illa, sed et nos ipsi primítias spíritus habéntes: et ipsi intra nos gémimus, adoptiónem filiórum Dei exspectántes, redemptiónem córporis nostri: in Christo Iesu, Dómino nostro.

GRADUALE:

Ps . O Panie, przebacz nam grzechy, aby nie drwili z nas poganie: «Gdzie jest ich Bóg?» V. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie.

Ps 78,9n

Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum? V. Adiuva nos, Deus, salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Boże, który siedzisz na tronie i sądzisz sprawiedliwie, bądź ucieczką strapionych w czasach niedoli. Alleluja.

Ps 9,5.10

Allelúia, allelúia. Deus, qui sedes su per thronum, et iúdicas æquitátem: esto refúgium páuperum in tribulatióne. Allelúia

 

EVANGELIUM: Łk 5,1-11

Od zesłania Ducha Świętego spełnia się zapowiedź Chrystusa o łowieniu ludzi. Następcy Piotra i Apostołów, choć sami grzeszni i nieudolni, w imię Boże zarzucają sieci i zdobywają dla Kościoła nowych wyznawców.

Onego czasu: Gdy cisnęły się rzesze do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, On stał nad jeziorem Genezaret. I ujrzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, rybacy wyszli bowiem i płukali sieci. A wszedłszy do jednej łodzi, która była Szymona, prosił go, aby odjechał nieco od lądu. I siedząc, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wyjedź na głębię i zapuśćcie sieci wasze na połów». A odpowiadając Szymon rzekł Mu: «Nauczycielu, całą noc pracując niceśmy nie złowili, wszakże na słowo Twoje zarzucę sieć». A gdy to uczynili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie, tak że się sieć rwała. I skinęli na towarzyszów co byli w innej łodzi, aby przybyli i pomogli im. I przyszli, i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr padł do kolan Jezusowych mówiąc: «Wynijdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny». Na taki bowiem połów ryb, jakiego dokonali, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich co z nim byli. Także i Jakuba i Jana, synów Zebedeuszowych, którzy byli towarzyszami Szymona. I rzekł Jezus do Szymona: «Nie lękaj się. Odtąd już ludzi łowić będziesz». A wyciągnąwszy łodzie na ląd i opuściwszy wszystko, poszli za Nim.

In illo témpore: Cum turbæ irrúerent in Iesum, ut audírent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum Genésareth. Et vidit duas naves stantes secus stagnum: piscatóres autem descénderant et lavábant rétia. Ascéndens autem in unam navim, quæ erat Simónis, rogávit eum a terra redúcere pusíllum. Et sedens docébat de navícula turbas. Ut cessávit autem loqui, dixit ad Simónem: Duc in altum, et laxáte rétia vestra in captúram. Et respóndens Simon, dixit illi: Præcéptor, per totam noctem laborántes, nihil cépimus: in verbo autem tuo laxábo rete. Et cum hoc fecíssent, conclusérunt píscium multitúdinem copiósam: rumpebátur autem rete eórum. Et annuérunt sóciis, qui erant in ália navi, ut venírent et adiuvárent eos. Et venérunt, et implevérunt ambas navículas, ita ut pæne mergeréntur. Quod cum vidéret Simon Petrus, prócidit ad génua Iesu, dicens: Exi a me, quia homo peccátor sum, Dómine. Stupor enim circumdéderat eum et omnes, qui cum illo erant, in captúra píscium, quam céperant: simíliter autem Iacóbum et Ioánnem, fílios Zebedaei, qui erant sócii Simónis. Et ait ad Simónem Iesus: Noli timére: ex hoc iam hómines eris cápiens. Et subdúctis ad terram návibus, relictis ómnibus, secuti sunt eum.

OFFERTORIUM:

Oświeć me oczy, bym nie zasnął w śmierci, by wróg mój nie mówił: Ja go zwyciężyłem.

Ps 12,4n

Illúmina óculos meos, ne umquam obdórmiam in morte: ne quando dicat inimícus meus: Præválui advérsus eum.

SECRETA:

Przyjmij Panie nasze ofiary i daj się nimi przejednać i zwróć łaskawie ku sobie nawet oporną naszą wolę. Przez Pana.

 

Oblatiónibus nostris, quaesumus, Dómine, placáre suscéptis: et ad te nostras étiam rebélles compélle propítius voluntátes. Per Dominum.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

Pan opoką i ucieczką moją, On moim wybawicielem, Bóg, mój wspomożyciel.

Ps 17,3

Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: Deus meus, adiútor meus.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, Panie, niech tajemnice, któreśmy przyjęli oczyszczą nas i chronią swoim działaniem. Przez Pana.

 

Mystéria nos, Dómine, quaesumus, sumpta puríficent: et suo múnere tueántur. Per Dominum.

 

 

 

 ________________________________________________________________

MSZA O CHRYSTUSIE NAJWYŻSZYM I WIECZNYM KAPŁANIE (szaty białe)

INTROITUS:

Pan przysiągł i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Ps109,4

Juravit Dóminus, et non pœnitébit eum: Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech.

Ps. Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej. V. Chwała Ojcu.

Ps. Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis. V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, Tyś dla chwały majestatu Twego i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowił Jednorodzonego Syna Twego najwyższym i wiecznym kapłanem; spraw, aby ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, byli wierni wykonywaniu powierzonego im urzędu. Przez tegoż Pana.

 

 

Deus, qui ad majestátis tuæ glóriam et géneris humáni salútem, Unigénitum tuum summum atque ætérnum constituísti Sacerdótem: præsta; ut quos minístros et mysteriórum suórum dispensatóres elégit, in accépto ministério adimpléndo fídéles inveniántur. Per eúmdem Dóminum.

LECTIO: Hbr 5. 1-11

Bracia: Każdy arcykapłan spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, któzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie winien składać ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba, że jest powołany przez Boga jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby stać się najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On też za życia swego w ciele słał modlitwy i błagania z wołaniem wielkim i łzami do Tego, który mocen był wybawić Go od śmierci: i został wysłuchany dla swej uległości. I chociaż był Synem Bożym, z tego, co wycierpiał, wyuczył się posłuszeństwa. A wytrwawszy do końca, dla wszystkich, którzy Mu są posłuszn, stał się przyczyną zbawienia wiecznego. Arcykapłanem według porządku Melchizedeka nazwany też był przez Boga. Mielibyśmy wiele o tym do powiedzenia, ale niełatwo to wyjaśnić wam.

 

Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constituítur in iis, quæ sunt ad Deum, ut ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant, et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo ita étiam et prosemetípso offére pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem. sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fierret, sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu: ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es Sacérdos in ætérnum secundum órdinem Melchísedech. Qui in diébus carnis suæ preces supplicationésque ad eum, qui possit illum salvum fácere a morte, cum clamóre válido et lácrymis ófferens, exaudítus est pro sua reveréntia. Et quidem cum esset Fílius Dei didicit ex iis, quæ passus est obediéntiam: et consummátus, factus est ómnibus obtemperántibus sibi, causa salútis ætérnæ, appellátus a Deo póntifex juxta órdinem Melchísedech. De quo nobis grandis sermo, et ininterpretábilis ad dicéndum.

GRADUALE:

Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił. V. Abym głosił Ewangelię ubogim posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych w sercu.

Łk 4, 18n

Spiritus Dómini super me, propter quod unxit me: Evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Ale Jezus, dlatego że pozostaje na wieki, wieczne ma kapłaństwo. Alleluja.

Ps 6, 56n

Alleluia, alleluia. V. Iesus autem, eo quod maneat in aeternum, scmpiternum habet sacerdotium. Alleluia.

 

EVANGELIUM: Łk 22, 14-20

Onego czasu: Jezus zajął miejsce przy stole i dwunastu Apostołów z Nim. I rzekł im: <<Gorąco pragnąłem pożywać tę Paschę z wami, zanim cierpieć będę. Albowiem powiadam wam, że odtąd nie będę jej pożywał, aż się wypełni w Królestwie Bożym>>. I wziąwszy kielich, dzięki czynił i mówił: <<Weźmijcie, a podzielcie między siebie. Mówię wam bowiem, że nie będę pił z owocu szczepu winnego, dopóki nie nadejdzie Królestwo Boże>>. A wziąwszy chleb, dzięki czynił i łamał, i dał im mówiąc: «To jest ciało moje, które za was jest wydane, to czyńcie na moją pamiątkę>›. Podobnie i kielich, po wieczerzy, mówiąc: <<Ten jest kielich, Nowy Testament we Kiwi mojej, która za was przelana będzie >>.

In illo témpore: Discúbuit Jesus, et duódecim Apóstoli cum eo. Et ait illis: Desidério desiderávi hoc Pascha manducáre vobíscum, ántequam pátiar. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducábo illud, donec impleátur in regno Dei. Et accépto cálice, grátias egit, et dixit: Accípite, et divídite inter vos. Dico enim vobis, quod non bibam de generatióne vitis, donec regnum Dei véniat. Et accépto pane, grátias egit, et fregit,et dedit eis, dicens: Hoc est Corpus meum, quod pro vobis datur, hoc fácite in meam commemmoratiónem. Simíliter et cálicem, postquam cœnávit, dicens: Hic est calix novum testaméntum in sánguine meo, qui pro vobis fundétur.

OFFERTORIUM:

Chrystus złożywszy jedną ofiarę za grzechy, zasiadł na wieki na prawicy Bożej: albowiem jedną ofiarą poświęconych doskonałymi uczynił na wieki.

Hbr 10, 12nn

Christus unam pro peccátis ófferens hóstiam, in sempitérnum sedet in déxtera Dei: una enim oblatióne consummávit in ætérnum sanctificátos.

SECRETA:

Panie, niechaj nasz pośrednik Jezus Chrystus uczyni te dary miłymi Tobie; i niech nas zjednoczonych ze sobą przedstawi Tobie jako przyjemną ofiarę.

 

Hæc múnera, Dómine, mediátor noster Jesus Christus Tibi reddat accépta: et nos, una secum, hóstias tibi gratas exhíbeat: Qui tecum vivit et regnat.

PRAEFATIO COMMUNIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias agere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

COMMUNIO:

To jest Ciało, które za was będzie wydane: Ten kielich jest Nowym Testamentem we Krwi mojej, mówi Pan: To czyńcie, ilekroć weźmiecie, na pamiątkę moją.

1 Kor 11,24n

Hoc Corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, Panie, niech nas ożywi Boska Hostia przez nas złożona i przyjęta, abyśmy zjednoczeni z Tobą w wiecznej miłości przynosili owoc, który trwa na wieki. Przez Pana.

 

Vivificet nos, quæsumus Dómine, divína quam obtúlimus et súmpsimus hóstia: ut perpétua Tibi caritáte conjúncti, fructum, qui semper máneat, afferámus. Pér Dóminum.