Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

18 października - XXI niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego (2 kl., szaty zielone)

2015-10-16

 

Podobnie jak Izraelici dążyli z Egiptu do Ziemi Obiecanej, tak my dążymy do obiecanej nam ojczyzny wiecznej  (alleluja). Wejście do niej poprzedzi sąd. Wielokrotnie Chrystus uczył, że głównym przedmiotem sądu Bożego będzie wykonanie przykazania miłości. Winy zostaną odpuszczone tym, którzy je odpuszczali swoim winowajcom (ewangelia). Najpoważniejszą przeszkodą w osiągnięciu zbawienia jest szatan, duch nienawiści. Św. Paweł pokazuje nam broń duchową, z pomocą której możemy zwalczać ataki wroga zbawienia (lekcja). Modlimy sie dzisiaj o pomoc Bożą w tej walce (kolekta, antyfona na komunię)

 

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Na woli Twojej, Panie, wszystko się opiera i nikt nie może stawiać oporu Twojej woli. Ty bowiem stworzyłeś wszystko niebo i ziemię i cokolwiek w przestworzach istnieje. Ty jesteś Panem wszechrzeczy.

Błogosławieni, których życie bez skazy: którzy według Pańskiego prawa postępują. Chwała Ojcu...

Est 13, 9.10-11, Ps 118,1

In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et non est, qui possit resistere voluntati tuae: tu enim fecisti omnia, caelum et terram et universa quae caeli ambitu continentur: Dominus universorum tu es.

Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. Gloria Patri...

KOLEKTA

Prosimy Cię, Panie, strzeż rodziny Twojej nieustanną dobrocią, aby dzięki Twojej opiece była wolną od wszelkich przeciwności, i trwała w dobrych czynach na cześć Imienia Twego. Przez Pana naszego...

 

Familiam tuam, quaesumus, Domine, continua pietate custodi: ut a cunctis adversitatibus, te protegente, sit libera, et in bonis actibus tuo nomini sit devota. Per Dominum nostrum...

 

LEKCJA Ef 6, 10-17

Bracia: Umacniajcie się w Panu i w działaniu mocy Jego. Przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przeciw zasadzkom diabelskim. Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i z krwią, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich. Przeto przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dzień zły i, wypełniwszy wszystko, ostać się. Bądźcie przeto w pogotowiu, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości, a nogi obuwszy w gotowość Ewangelii pokoju. We wszytkim trzymajcie się tarczy wiary, którą moglibyście zagasić wszystkie strzały ogniste złego ducha. Przyodziejcie też przyłbicę zbawienia i weźmijcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże.

Fratres: Confortámini in Dómino et in poténtia virtútis eius. Indúite vos armatúram Dei, ut póssitis stare advérsus insídias diáboli. Quóniam non est nobis colluctátio advérsus carnem et sánguinem: sed advérsus príncipes et potestátes, advérsus mundi rectóres tenebrárum harum, contra spirituália nequítiae, in coeléstibus. Proptérea accípite armatúram Dei, ut póssitis resístere in die malo et in ómnibus perfécti stare. State ergo succíncti lumbos vestros in veritáte, et indúti lorícam iustítiæ, et calceáti pedes in præparatióne Evangélii pacis: in ómnibus suméntes scutum fídei, in quo póssitis ómnia tela nequíssimi ígnea exstínguere: et gáleam salútis assúmite: et gládium spíritus, quod est verbum Dei.

 

 

 

GRADUAŁ

Panie, Tyś ucieczką naszą po wszystkie czasy. Pierwej niż powstały góry, nim ziemia i świat był stworzony, od wieków i aż na wieki Ty jesteś Bogiem.

 

 

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. Gdy wychodził Izrael z Egiptu, dom Jakuba od ludu obcego. Alleluja.

Ps 89, 1-2

Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Priusquam montesfierent aut formaretur terra et orbis: a saeculo et usque in saeculum tu es Deus.

 

 

 

Ps 113,1

Alleluia, alleluia. In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro. Alleluia.

 

 

EWANGELIA Mt 18, 23-35

 

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi królowi, który chciał obliczyć się ze sługami swymi. A gdy począł się obliczać, przywiedziono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. I gdy nie miał skąd oddać, kazał go pan jego zaprzedać i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co miał, i oddać. A sługa ów upadłszy prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. A Pan zlitowawszy się nad owym sługą uwolnił go i dług mu darował.

Lecz sługa ów wyszedłszy spotkał jednego z towarzyszów swoich, który był mu winien sto denarów. I ująwszy go, dusił mówiąc Oddaj coś winien. A towarzysz ów upadłszy, prosił go mówiąc: Miej cierpliwość nade mną, a oddam ci wszystko. Lecz on nie chciał, ale odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki by mu długu nie zwrócił.

A widząc, co się działo, towarzysze jego zasmucili się bardzo i przyszli, i donieśli panu swemu o wszystkim, co się stało. Wtedy zawołał go pan jego i rzekł mu: Sługo niegodziwy, cały dług darowałem ci, bos mię prosił. Czy więc nie przystało, abyś i ty ulitował się nad towarzyszem swoim, jakom i ja ulitował się nad tobą? I rogniewawszy się pan jego wydał go katom, dopóki mu nie odda całego długu.

Tak i ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych».

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis parábolam hanc: Assimilátum est regnum coelórum hómini regi, qui vóluit ratiónem pónere cum servis suis. Et cum coepísset ratiónem pónere, oblátus est ei unus, qui debébat ei decem mília talénta. Cum autem non habéret, unde rédderet, iussit eum dóminus eius venúmdari et uxórem eius et fílios et ómnia, quæ habébat, et reddi. Prócidens autem servus ille, orábat eum, dicens: Patiéntiam habe in me, et ómnia reddam tibi. Misértus autem dóminus servi illíus, dimísit eum et débitum dimísit ei. Egréssus autem servus ille, invénit unum de consérvis suis, qui debébat ei centum denários: et tenens suffocábat eum, dicens: Redde, quod debes. Et prócidens consérvus eius, rogábat eum, dicens: Patiéntiam habe in me, et ómnia reddam tibi. Ille autem nóluit: sed ábiit, et misit eum in cárcerem, donec rédderet débitum. Vidéntes autem consérvi eius, quæ fiébant, contristáti sunt valde: et venérunt et narravérunt dómino suo ómnia, quæ facta fúerant. Tunc vocávit illum dóminus suus: et ait illi: Serve nequam, omne débitum dimísi tibi, quóniam rogásti me: nonne ergo opórtuit et te miseréri consérvi tui, sicut et ego tui misértus sum? Et irátus dóminus eius, trádidit eum tortóribus, quoadúsque rédderet univérsum débitum. Sic et Pater meus coeléstis fáciet vobis, si non remiséritis unusquísque fratri suo de córdibus vestris.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Żył w krainie Hus mąż imieniem Hiob, szczery i prosty, i bojący się Boga. O niego dopraszał się szatan, aby go doświadczyć. I dał mu Pan władzę nad majętnością i nad ciałem jego. Więc ten zatracił cały dobytek i synów jego, a nadto jego ciało wstrętnym wrzodem okrył.

Hi 1,1

Vir erat in terra Hus, nomine Iob: simplex et rectus, ac timens Deum: quem Satan petiit, ut tentaret: et data est ei protestas a Domino in facultates, et in carnem eius: perdiditque omnem subs- tantiam ipsius, et filios : carnem quoque eius gravi ulcere vulneravit.

 

SEKRETA

Panie, przyjmij łaskawie ofiary, przez które i sam dajesz się przebłagać, i dzięki ogromnej Twej dobroci przywracasz nam zdrowie duszy. Przez Pana naszego...

 

 

PREFACJA:

Prawdziwie jest to godnie i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże; Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jeden jesteś Bóg, jeden Pan, nie jednością jedynej osoby, ale w trzech Osobach jednej Istoty. Co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twojej chwale, toż o Synu, to i o Duchu Świętym, bez żadnej różnicy utrzymujemy; tak, iż wyznając prawdziwie i wiekuiste Bóstwo, wielbimy Osób odrębność, w Istocie jedność i równość w Majestacie. Co też wychwalają Aniołowie i Archaniołowie, Cherubiny i Serafiny, którzy nie przestają wołać codziennie, mówiąc jednogłośnie:

 

 

Suscipe, Domine, propitius hostias : quibus et te placari voluisti, et nobis salutem, potenti pietate restitui. Per Dominumnostrum...

 

 

 

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in unius singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternaeque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in maiestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Dusza moja stęskniona od ciebie ratunku; w słowach Twoich cała ma nadzieja. Kiedy wymierzysz mi sprawiedliwość? Źli ludzie nastają na mnie ratuj mnie, Panie, mój Boże

Ps 118, 81.84.86

In salutari tuo anima mea, et in verbum tuum speravi: quando facies de persequentibus me iudicium? Iniqui persecuti sunt me, adiuva me, Domine Deus meus.

 

POKOMUNIA

Posileni darem żywota wiecznego prosimy Cię, Panie, abyśmy czystym pojęli umysłem, cośmy usty spożyli. Przez Pana naszego...

 

Immortalitatis alimoniam consecuti, quaesumus, Domine : ut, quod ore percepimus, pura mente sectemur. Per Dominum nostrum...