Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

26 października - wspomnienie św. Ewarysta, papieża (4 kl., szaty czerwone)

2015-10-26

Św. Ewaryst, Grek z pochodzenia, był papieżem w latach 97—105. Podzielił on Rzym na «tytuły», czyli parafie, które powierzył kapłanom. Zarządził, aby siedmiu diakonów towarzyszyło nauczającemu papieżowi. Według rzymskiej tradycji został pochowany 26 października obok św. Piotra.

Tego dnia można również odprawić Mszę o Trójcy Świętej lub Mszę z XXII niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego.

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Jeśli miłujesz mnie, Szymonie Piotrze, paś baranki moje, paś owce moje.

Ps. Sławić Cię będę, Panie, bo mnie wybawiłeś, i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom. V. Chwała Ojcu.

J 21,15-17; Ps 29,2

Si diligis me, Simon Petre, pasceagnos meos, pasce oves meas.

Ps. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inimicos meos super me. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj łaskawie na Swoją trzodę i otocz ją nieustanną opieką za przyczyną świętego Ewarysta, Papieża, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła. Przez Pana.

 

Gregem tuum, Pastor ætérne, placátus inténde: et per beátum Evarístum Mártyrem tuum atque  Summum Pontíficem, perpetua protectióne custódia, quem totíus Ecclésiæ præstitísti esse pastóres. Per Dóminum.

 

LEKCJA 1P 5,1-4 10-11

Najmilsi!  Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;  i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada.  Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje.  Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Carissimi: Seniores, qui in vobis sunt, obsecro consenior et testis Christi passionum, qui et ejus, quæ in futuro revelanda est, gloriæ communicator: pascite qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie; neque ut dominantes in cleris, sed forma facti gregis ex animo. Et, cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriæ coronam. Deus autem omnis gratiæ, qui vocavit nos in æternam suam gloriam in Christo Jesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit solidabitque. Ipsi gloria et imperium in sæcula saeculorum. Amen.

GRADUAŁ

Niechaj Go sławią ludy w zgromadzeniu, i na zebraniu starców niechaj Go chwalą. V. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów człowieczych.

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój. Alleluja.

Ps 106,32.31

Exaltent eum in ecclesia plebis: et in cathedra seniorum laudent eum.V. Confiteantur Domino misericordiae eius: et mirabilia eius filiis hominum.

Mt 16,13

Allelúia, allelúia. Tu es Petrus, et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam. Allelúia.

 

 

 

EWANGELIAMt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

In illo témpore: Venit Jesus in partes Cæsaréæ Philíppi, et interrogábat di-scípulos suos, dicens: "Quem dicunt hómines esse Fílium hóminis?" At illi dixérunt: Álii Joánnem Baptístam, álii autem Elíam, álii vero Jeremíam aut unum ex prophétis. Dicit illis Jesus: "Vos autem quem me esse dícitis?" Respóndens Simon Petrus, dixit: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndens autem Jesus, dìxit ei: "Beátus es, Simon Bar Jona: quia caro et sanguis non revelávit tibi, sed Pater meus, qui in Cœlis est. Et ego dico tibí, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificábo Ecclésiam meam, et portæ ínferi non prævalébunt advérsus eam. Et tibi dabo claves regni cælórum. Et quodcúmque ligáveris super terram, erit ligátum et in cœlis: et quodcúmque sólveris super terram, erit solútum et in Cœlis."

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Otom dał moje słowa w usta twoje; otom cię dziś postawił nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i burzył, i budował, i sadził.

Jer 1,9-10

Ecce dedi verba mea in ore tuo: ecce constítui te super gentes et super regna, ut evéllas et déstruas, et ædífices et plantes.

SEKRETA

Złożywszy dary, prosimy Cię, Panie, oświeć łaskawie Twój Kościół, by trzodzie Twojej wszędzie sprzyjało powodzenie, a pasterze pod Twymi rządami starali się podobać Twojemu imieniu. Przez Pana.

 

Oblátis munéribus, quæsumus Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernànte, pastores. Per Dominum.

PREFACJA

Zaprawdę godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne jest, abyśmy Ciebie, Panie, najpokorniej błagali, byś trzody Twojej, wieczny Pasterzu, nie opuszczał. Lecz za wstawieniem się błogosławionych Apostołów Twoich ustawicznie ją strzegł i zachowywał, iżby ci kierowali ją i rządzili, których dla sprawowania Twego dzieła Twymi zastępcami, a jej naczelnymi zastępcami żeś ustanowił. I przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz z wszelkimi hufcami niebieskiego wojska hymn chwały Twojej śpiewamy bez końca wołając:

 

 

Vere dignum et justum est, aequum et salutare. Te Domine supplicitur exorare, ut gregem tuum pastor aeterne, non deseras: sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias. Ut iisdem rectoribus gubernetur, quos operis tui vicarious eidem contulisti praesse pastores. Et ideo cum Angelis et Archangelis, cum Thronis et Dominationibus, cumque omni militia caelestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes:

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduję Kościół mój.

Mt 16,18

Tu es Petrus, et super hanc petram ædificábo Ecclésiam Meam.

 

POKOMUNIA

Prosimy Cię, Panie, rządź miłościwe Twoim Kościołem, krzepionym przez święty pokarm, aby pod Twoim możnym panowaniem rosła wolność Kościoła, a związek jego z Tobą trwał niezachwiany. Przez Pana.

 

 

Refectióne sancta enutrítam gubérna, quàesumus Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat et in religiónis integritáte persístat. Per Dominum.