Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

30 października - feria

2015-10-29

Tego dnia mogą być odprawione:
- Msza o Krzyżu Świętym (do której propria podano poniżej)
- Msza o Męce Pańskiej (do której propria podano poniżej)
- Msza o Najświętszym Sercu Pana Jezusa
- Msza z XXII niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

 

MSZA O KRZYŻU ŚWIĘTYM (szaty czerwone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawie­nie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez Niego jesteśmy zba­wieni i oswobodzeni.

Ps. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami. V. Chwała Ojcu.

Gal 6,14; Ps 66,2

Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: per quem salvati et liberati sumus.


Ps.
Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. V. Glo­ria Patri.

KOLEKTA

Boże, Tyś sztandar życiodaj­nego Krzyża uświęcił najdroższą Krwią jednorodzonego Syna Twojego; daj, prosimy, niech ci, którzy się cieszą z czci Krzyża świętego, cieszą się również wszędzie z Twojej opieki. Przez te­goż Pana.

 

 

Deus, qui unigeniti Fi­lii tui pretioso sanguine vivificae Crucis vexiilum sanctificare voluisti: concede quaesumus; eos, qui eiusdem sanctae Crucis gaudent honore, tua quoque ubique protectione gaudere. Per eundem Dominum.

 

LEKCJA Flp 2,8-11

Bracia: Chrystus stał się dla nas się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (tu się przy­klęka ), aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.

 

 

 

GRADUAŁ

Chrystus stał się dla nas po­słuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. V. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię przewyższające wszelkie imię.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki na nich spoczął ciężar. Samoś tylko było godne nosić Króla niebios i Pana. Alleluja.

Flp 2,8-9

Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem autem Crucis. V. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.

 

 

Alleluia, alleluja. V. Dul­ce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera: quae sola fuisti digna sustinere Regem caelorum et Dominum. Alleluia.

 

 

EWANGELIA Mt 20,17-19

W owym czasie: Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć  i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Przez znak Krzyża świętego osłaniaj, Panie, lud Twój od wszystkich zasadzek nieprzyja­ciół; abyśmy składali miłe Ci hołdy, i ofiara nasza została przyjęta.

 

 

Protege, Domine, plebem tuam, per signum sanctae Crucis, ab omnibus insidiis inimicorum omnium: ut tibi gratam exhibeamus servitutem, et acceptabile fiat sacrificium nostrum.

SEKRETA

Prosimy Cię, Panie, niech nas z wszelkich grzechów oczyści ta ofiara, która na ołtarzu Krzyża zgładziła grzechy całego świata. Przez tegoż Pana.

 

Haec oblatio, Domine, quaesumus, ab omnibus nos purget offensis: quae in ara Crucis etiam totius mundi tulit offensam. Per eundem Dominum.

 

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Boże nasz, przez znak Krzyża świętego wyzwól nas od naszych nieprzyjaciół.

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

 

 

 

 

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster.

POKOMUNIA

Przybądź nam z pomocą, Pa­nie, Boże nasz, i otaczaj nie­ustanną opieką tych, którym da­jesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. Przez Pana.

 

Adesto nobis, Domine Deus noster: et quos sanctae Crucis laetari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidiis. Per Dominum.

 

 

MSZA O MĘCE PAŃSKIEJ (szaty czerwone)

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Pan Jezus Chrystus uniżył sa­mego siebie aż do śmierci, a by­ła to śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię, przewyższające wszelkie imię.


Ps. Na wieki będę opiewał łaski Pana; przez wszystkie po­kolenia. V. Chwała Ojcu.

 

Flp 2,8-9; Ps 88,2

Humiliavit semetipsum Dominus Iesus Christus usque ad mortem, mortem autem crucis: proptcr quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen.

Ps. Misericordias Domini in aeternum cantabo: in generationem et generationem. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Panie Jezu Chryste, Ty z nie­ba z łona Ojca zstąpiłeś na zie­mię i Krew Twą najdroższą wy­lałeś na odpuszczenie naszych grzechów; kornie Cię błagamy, abyśmy mogli w dniu sądu po Twej prawicy, usłyszeć: Pójdź­cie, błogosławieni: Który z tym­że Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz.

 

Domine Iesu Christe, qui de caelis ad terram de sinu Patris descendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti: te humiliter deprecamur; ut in die iudicii, ad dexteram tuam, audire mereamur: Venite, benedicti: Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis.

 

LEKCJA Zch 12,10-11; 13,6-7

To mówi Pan: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. A gdy go ktoś zapyta: «Cóż to za rany masz na twoim ciele?» Wówczas odpowie: «Tak mnie pobito w domu moich najmilszych». Śmierć pasterza i sąd nad trzodą Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym, mówi Pan wszechmogący.

 

 

 

GRADUAŁ

Urąganiem złamane me serce i sił mi zabrakło. Na współczu­jącego czekałem, ale go nie by­ło, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. V. Do mego po­karmu domieszali żółci, a kie­dym pragnął, poili mnie octem.


ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Witaj, nasz Królu. Ty sam się ulitowa­łeś nad naszymi błędami. Będąc posłuszny Ojcu, zawiedziony zo­stałeś na ukrzyżowanie, jak cichy baranek na zabicie. Alleluja.

 

Ps 68,21-22

Improperium exspectavit cor meum et miseriam: et sustinui, qui simul mecum contristaretur, et non fuit: consolantem mequaesivi, et non inveni. V. Dederunt in escam meam fel, et in siti mea potaverunt me aceto.

 

Alleluia, alleluia. V. Ave, Rex noster: tu solus nostros es miseratus errores: Patri obediens, ductus es ad crucifigendum, ut agnus mansuetus ad occisionem. Alleluia.

 

EWANGELIA J 19,28-35

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.  Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Powstali przeciw mnie mężo­wie bezbożni, bez miłosierdzia chcieli mnie zabić; nie oszczę­dzili mi plucia w twarz, zranili mię swoimi włóczniami, a wszy­stkie kości moje są wstrząśnięte.

 

Insurrexerunt in me viri iniqui: absque misericordia quaesierunt me interficere: et non pepercerunt in faciem meam spuere: lanceis suis vulneraverunt me, et concussa sunt omnia ossa mea.

SEKRETA

Niech złożona Ci, Panie, ofia­ra ożywia nas zawsze i umacnia przez zasługi męki Jednorodzo­nego Syna Twojego: Który z Tobą.

 

 

Oblatum tibi, Domine, sacrificium, intercedente unigeniti Filii tui passione, vivificet nos semper et muniat: Qui tecum.

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyć mogę wszystkie kości moje.

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

 

 

 

Ps 21,17-18

Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea.

 

POKOMUNIA

Panie Jezu Chryste, Synu Bo­ga żywego, który dla zbawienia świata o szóstej godzinie wstąpi­łeś na drzewo Krzyża i Krew swoją najdroższą przelałeś na odpuszczenie naszych grzechów: kornie Cię błagamy, abyś nam po śmierci dozwolił wejść rado­śnie w bramy raju: Który ży­jesz.

 

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui hora sexta pro redemptione mundi Crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fu­disti: te humiliter depre­camur; ut, post obitum nostrum, paradisi ianuas nos gaudenter introire concedas: Qui vivis.

 

 

­

 

 

­