Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

3 listopada - feria

2015-11-02

Tego dnia można odprawić:
- Mszę Requiem - Mszę o Aniołach
- Mszę z XXIII Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego

(kliknij, by przeczytać propria)

 

MSZA Z XXIII NIEDZIELI PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO (szaty zielone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Oto co mówi Pan: Ja żywię myśl pokoju, a nie udręczenia. Wzywać Mnie będziecie, a
Ja was wysłucham, i sprowadzę was do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

Ps. Łaskę okazałeś, Panie, ziemi swojej: przywróciłeś z niewoli potomków Jakuba. Chwała Ojcu.

 

Jer 29, 11.12.14;  Ps 84,2

Dicit Dominus: Ego cogito cogitationes pacis, et non afflictionis: invocabitis me, et ego exaudiam vos: et reducam captivitatem vestram de cunctis locis.


Ps. Benedixisti, Domine, terram tuam: avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri.

KOLEKTA

Odpuść, prosimy Cię, Panie, winę ludu Twojego; i w miłosierdziu Twoim oswobodź nas z więzów grzechu, które nas krępują wskutek ułomności naszej. Przez Pana.

 

Absolve, quaesumus, Domine, tuorum delicta populorum: ut a peccatorum nexibus, quae pro nostra fragilitate contraximus, tua benignitate liberemur. Per Dominum.

 

LEKCJA Flp 3, 17-21; 4, 1-3

Bracia: Bądźcie, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.  Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,  który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!  Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.  Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. 

Fratres: Imitatóres mei estóte, et observáte eos, qui ita ámbulant, sicut habétis formam nostram. Multi enim ámbulant, quos sæpe dicébam vobis - nunc autem et flens dico - inimícos Crucis Christi: quorum finis intéritus: quorum Deus venter est: et glória in confusióne ipsórum, qui terréna sápiunt. Nostra autem conversátio in coelis est: unde etiam Salvatórem exspectámus, Dóminum nostrum Iesum Christum, qui reformábit corpus humilitátis nostræ, configurátum córpori claritátis suæ, secúndum operatiónem, qua étiam possit subiícere sibi ómnia. Itaque, fratres mei caríssimi et desideratíssimi, gáudium meum et coróna mea: sic state in Dómino, caríssimi. Evódiam rogo et Sýntychen déprecor idípsum sápere in Dómino. Etiam rogo et te, germáne compar, ádiuva illas, quæ mecum laboravérunt in Evangélio cum Cleménte et céteris adiutóribus meis, quorum nómina sunt in libro vitæ.

GRADUAŁ

Ty nas, Panie, wybawiasz od nieprzyjaciół naszych. Bogiem się chlubić będziemy po wszystkie czasy, a Jego Imię wysławiać przez wieki.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mojego. Alleluja. 

Ps 43, 8-9

Liberasti nos, Domine, ex affligentibus nos: et eos, qui nos oderunt, confudisti. In Deo laudabimur tota die, et in nomine tuo confitebimur in saecula.

Ps 129, 1-2

Alleluia, alleluia. De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi orationem meam. Alleluia.

 

 

EWANGELIA Mt 9, 18-26

Onego czasu: Gdy to mówił do nich, pewien zwierzchnik [synagogi] przyszedł do Niego i, oddając pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie».  Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.  Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza.  Bo sobie mówiła: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.  Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. 

 

In illo témpore: Loquénte Iesu ad turbas, ecce, princeps unus accéssit et adorábat eum, dicens: Dómine, fília mea modo defúncta est: sed veni, impóne manum tuam super eam, et vivet. Et surgens Iesus sequebátur eum et discípuli eius. Et ecce múlier, quæ sánguinis fluxum patiebátur duódecim annis, accéssit retro et tétigit fímbriam vestiménti eius. Dicébat enim intra se: Si tetígero tantum vestiméntum eius, salva ero. At Iesus convérsus et videns eam, dixit: Confíde, fília, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est múlier ex illa hora. Et cum venísset Iesus in domum príncipis, et vidísset tibícines et turbam tumultuántem, dicebat: Recédite: non est enim mórtua puélla, sed dormit. Et deridébant eum. Et cum eiécta esset turba, intrávit et ténuit manum eius. Et surréxit puella. Et éxiit fama hæc in univérsam terram illam.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głos mój; z głębokości wołam do Ciebie, Panie.

Ps 129, 1-2

De profundis clamavi ad te, Domine: Domine, exaudi orationem meam: de profundis clamavi ad te, Domine.

 

SEKRETA

Składamy Ci, Panie, tę ofiarę chwały, aby zwiększyć gorliwość w służbie Twojej, a w miłosierdziu Twoim daj nam doznać skutków tych darów, których nam udzieliłeś bez zasługi naszej. Przez Pana.

 

 

Pro nostrae servitutis augmento sacrificium tibi, Domine, laudis offerimus: ut, quod immeritis contulisti, propitius exsequaris. Per Dominum.

 

PREFACJA

Prawdziwie godnie jest to i sprawiedliwie, słusznie i zbawiennie, byśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wiekuisty Boże. Przez Chrystusa Pana naszego. Przez Niego Majestat twój wychwalają Aniołowie, wielbią Panowania, ze drżeniem czczą Mocarstwa. A wspólnie 
z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie, i błogosławione Serafiny. Dozwól, błagamy, aby  i nasze głosy przyłączyły się do nich  i ze czcią uniżoną wymawiały :

 

 

Vere dignum et iustum est, aequum etsalutare, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, sancte Pater, omnipotens aeterne Deus: Per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant Angeli, adorant Dominationes, tremunt Potestates. Caeli, caelorum Virtutes ac beata Seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti iubeas, deprecamur, supplici confessione dicentes:

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Zaprawdę wam powiadam: o cokolwiek modląc się prosicie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.

Mk 11, 24

Amen dico vobis, quidquid orantes petitis, credite, quia accipietis, et fiet vobis.

 

POKOMUNIA

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, nie dopuszczaj, aby Ci, którym dozwalasz weselić się uczestnictwem w Boskich tajemnicach, podlegali ludzkim niebezpieczeństwom. Przez Pana.

 

Quaesumus, omnipotens Deus: ut, quos divina tribuis participatione gaudere, humanis non sinas subiacere periculis. Per Dominum.

 

_____________________________________________________________

 

MSZA REQUIEM (szaty czarne)

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Ps. Ciebie, Boże, przystoi wielbić hymnem na Syjonie; Tobie dopełnią ślubów w Jeruzalem; wysłuchaj mojej modlitwy: do Ciebie przyjdzie każdy człowiek. Wieczny odpoczynek.

 

4 Ezd 2, 34- 35; Ps 64, 2-3

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.

Ps. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam.

 

KOLEKTA

Boże, Stwórca i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Swoich odpuszczenia wszystkich grzechów: niech przez pobożne modły nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz.

 

Fidelium, Deus, omnium Conditor et Redemptor: animabus famulorum famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum; ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur: Qui vivis…

 

LEKCJA Ap 14, 13

 

W one dni: Usłyszałem głos, który z nieba mówił: «Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny».

 

GRADUAŁ

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. V. W wiecznej pamięci będzie sprawiedliwy: nie będzie się lękał smutnej nowiny.

TRAKTUS:

Uwolnij, Panie, dusze wszystkich wiernych zmarłych od wszelkich więzów grzechowych.

V. A przy pomocy Twojej łaski niechaj unikną strasznego wyroku zatracenia. V. I niech zażywają szczęścia wiecznej światłości.

SEKWENCJA:

W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę,
Świat w popielnym legnie pyle:
Zważ Dawida i Sybillę.

Jakiż będzie płacz i łkanie,
Gdy dzieł naszych sędzia stanie,
Odpowiedzieć każąc za nie.

Trąba groźnym zabrzmi tonem
Nad grobami śpiących zgonem,
Wszystkich stawi nas przed tronem.

Śmierć z naturą się zadziwi,
Gdy umarli wstaną żywi,
Win brzemieniem nieszczęśliwi.

Księgi się otworzą karty,
Gdzie spis grzechów jest zawarty,
Za co świat karania warty.

Kiedy sędzia więc zasiędzie,
Wszystko tajne jawnym będzie,
Gniewu dłoń dosięże wszędzie.

Cóż mam, nędzarz, ku obronie,
Czyją pieczą się zasłonię,
Gdy i święty zadrży w łonie?

Panie w grozie swej bezmierny,
Zbawisz z łaski lud Twój wierny,
Zbaw mnie, zdroju miłosierny.

Racz pamiętać, Jezu drogi,
Żeś wziął dla mnie żywot srogi,
Nie gub mnie w dzień straszny trwogi.

Długoś szukał mnie znużony,
Zbawił krzyżem umęczony,
Niech ten trud nie będzie płony.

Sędzio pomsty sprawiedliwy,
Bądź mym grzechom litościwy,
Zanim przyjdzie sąd straszliwy.

Jęcząc, pomnąc win bezdroże,
Wstydem me oblicze gorze,
Szczędź mnie, błagam, Panie Boże.

Ty coś Marii grzech wybaczył
I wysłuchać łotra raczył,
Nie pozwolisz, bym zrozpaczył.

Choć niegodne me błaganie,
Nie daj mi, dobroci Panie,
W ognia wieczne wpaść otchłanie.

Daj mi mieszkać w owiec gronie,
Z dala kozłów, przy Twym tronie
Postaw mnie po prawej stronie.

Gdy uśmierzysz potępionych,
Srogim żarom przeznaczonych,
Weź mnie do błogosławionych.

Błagam kornie bijąc czołem,
Z sercem, co się zda popiołem,
Wspomóż mnie nad śmierci dołem.

O dniu jęku, o dniu szlochu,
Kiedy z popielnego prochu
Człowiek winny na sąd stanie.

Oszczędź go, o dobry Boże,
Jezu nasz, i w zgonu porze
Daj mu wieczne spoczywanie.
Amen

4 Ezd 2, 34-35; Ps 111, 7

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. V. In memoria ćterna erit justus: ab auditione mala non timebit.

 


Absolve, Domine, animas omnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum.

V. Et gratia tua illis succurrente, mereantur evadere judicium ultionis. V. Et lucis aeternae beatudine perfrui.

 

Dies irae, dies illa,
Solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
Quando iudex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!

Tuba, mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum,
Coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
Cum resurget creatura,
Iudicandi responsura.

Liber scriptus proferetur,
In quo totum continetur,
Unde mundus iudicetur.

Iudex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit:
Nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
Cum vix iustus sit securus?

Rex tremendae maiestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salva me, fons pietatis.

Recordare, Iesu pie,
Quod sum causa tuae viae:
Ne me perdas illa die.

Quaerens me, sedisti lassus:
Redemisti Crucem passus:
Tantus labor non sit cassus.

Iuste iudex ultionis,
Donum fac remissionis
Ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus:
Culpa rubet vultus meus:
Supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae:
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
Flammis acribus addictis:
Voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis:
Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa,
Qua resurget ex favilla
Iudicandus homo reus:

Huic ergo parce, Deus.
Pie Iesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

 

EWANGELIA J 6, 51-55

W o owym czasie: Rzekł Jezus rzeszom żydowskim: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».  Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Panie Jezu Chryste, Królu chwały, zachowaj dusze wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki, niech ich nie pochłonie piekło, niech nie wpadają w ciemności. Lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej, którą niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, które niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu.

 

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu: libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne candant in obscurum: sed signifer sanctus Michaël repraesentet eas in lucem sanctam: Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus. V. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus: fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus.

 

SEKRETA

Panie, wejrzyj łaskawie na ofiary, które Ci składamy za dusze sług i służebnic Twoich, i obdarz nagrodą tych, którym dałeś zasługę wiary chrześcijańskiej. Przez Pana.

 

Hóstias, quaesumus, Dómine, quas tibi pro animábus famulórum famularúmque tuárum offérimus, propitiátus inténde: ut, quibus fídei christiánæ méritum contulísti, dones et praemium. Per Dominum.

PREFACJA:

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania i choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Dlatego z Aniołami i Archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, bez końca wołając:

 


ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, wśród świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci.

 

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. In quo nobis spes beátæ resurrectiónis effúlsit, ut, quos contrístat certa moriéndi condício, eósdem consolétur futúræ immortalitátis promíssio. Tuis enim fidélibus, Dómine, vita mutátur, non tóllitur: et, dissolúta terréstris huius incolátus domo, ætérna in coelis habitátio comparátur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

 

 


4 Ezd 2, 35-34

Lux aeterna luceat eis, Domine: Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es. V. Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Cum Sanctis tuis in aeternum: quia pius es.

 

POKOMUNIA

Prosimy Cię, Panie, niech pokorna modlitwa pomocną będzie duszom sług i służebnic Twoich; racz je oczyścić z wszelkich grzechów i dopuścić do udziału w owocach Twojego odkupienia: Który żyjesz.

 

Animábus, quaesumus, Dómine, famulórum famularúmque tuárum orátio profíciat supplicántium: ut eas et a peccátis ómnibus éxuas, et tuæ redemptiónis fácias esse partícipes: Qui vivis.

 

_____________________________________________________________

 

MSZA O ANIOŁACH (szaty białe)

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, potężni mocą, pełniący Jego rozkazy, abyście posłuszni byli Jego słowu.

Ps. Błogosław, duszo moja, Pana, a wszystko, co jest we mnie, świę­te imię Jego. V. Chwała Ojcu.

Ps 102,20.1

Benedicite Dominum, omnes Angeli eius: potentes virtute, qui facitis verbum eius, ad audiendam vocem sermonum eius.

Ps. Benedic, anima mea, Do­mino: et omnia, quae intra me sunt, nomini sancto eius. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Boże, Ty w przedziwny spo­sób wyznaczasz obowiązki Anio­łom i ludziom; spraw miłości­wie, aby na ziemi strzegli nasze­go życia ci, którzy służąc Ci w niebie zawsze Cię otaczają. Przez Pana.

 

Deus, qui, miro ordine, Angelorura ministeria hominumque dispensas: concede propitius; ut, a quibus tibi ministrantibus in caelo semper assistitur, ab his in terra vita nostra muniatur. Per Dominum.

 

LEKCJA Ap 5,11-14

W one dni posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: «Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na nie­bie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: «Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków. A cztery zwierzęta mówiły: «Amen». A dwudziestu czte­rech starców padło na oblicze i złożyło pokłon żyjącemu na wieki wieków.

 

GRADUAŁ

Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. V. Chwalcie Go, wszyscy Jego Aniołowie, chwalcie Go, wszyst­kie Jego Zastępy.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Wobec Aniołów będę Ci śpiewał; upa­dnę na twarz w Twym świętym przybytku i będę sławił Twe imię. Alleluja.

Ps 148,1-2

Laudate Dominum de caelis: laudate eum in excelsis. V. Laudate eum, omnes Angeli eius: lauda­te eum, omnes virtutes eius.

 Ps 137,1-2

Alleluia, alleluia. V. In conspectu Angelorum psallam tibi: adorabo ad templum sanctum tuum, et confitebor nomini tuo. Al­leluia.

 

EWANGELIA J 1,47-51

Onego czasu: Ujrzał Jezus, że Natanael idzie do Niego, i rzekł o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz podstępu». Pyta Go Natanael: «Skądże mnie znasz?» Odpowiadając Jezus rzekł mu: «Widziałem cię pierwej, nim cię Filip zawołał, gdyś był pod figą». Odpowiedział mu Natanael mówiąc: «Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim». Odpowiedział Jezus i rzekł mu: «Ponieważ ci powiedziałem, żem cię widział pod figą, uwierzy­łeś: więcej nad to zobaczysz. I rzekł mu: «Zaprawdę, za­prawdę powiadam wam: zobaczycie niebo otwarte i Anio­łów Bożych, wstępujących i zstępujących na Syna Człowie­czego».

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Anioł stanął przy ołtarzu świą­tyni, mając w ręku złotą ka­dzielnicę; i dano mu wiele ka­dzideł, i wzniósł się wonny dym przed Bogiem.

Ap 8,3.4

Stetit Angelus iuxta aram templi, habens thuribulum aureum in manu sua: et data sunt ei incensa multa: et ascendit fumus aromatum in conspec­tu Dei.

SEKRETA

Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyś za wstawiennictwem aniel­skim łaskawie ją przyjął i obró­cił ku naszemu zbawieniu. Przez Pana.

 

Hostias tibi, Domine, laudis offerimus, suppliciter deprecántes: ut easdem, angelico pro nobis interveniente suffragio, et placatus accipias, et ad sa­lutem nostram provenire concedas. Per Dominum.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Aniołowie, Archaniołowie, Trony i Państwa, Księstwa i Po­tęgi, Moce niebieskie, Cherubiny i Serafiny, błogosławcie Pana na wieki.

 

Angeli, Archangeli, Throni et Dominationes, Principatus et Potestates, Virtutes caelorum, Cherubim atque Seraphim, Dominum benedicite in aeternum.

 

POKOMUNIA

Napełnieni błogosławieństwem niebieskim, komie błagamy Cię, Panie, abyśmy dzięki pomocy Aniołów i Archaniołów doznali skutków tego misterium, które sprawujemy w poczuciu własnej ułomności. Przez Pana.

 

Repleti, Domine, benedictione caelesti, suppliciter imploramus: ut, quod fragili celebramus officio, sanctorum Angelorum at que Archangelorum nobis prodesse sentiamus auxilio. Per Dominum.