Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

30 grudnia - VI dzień w oktawie Bożego Narodzenia (2 kl., szaty białe)

2015-12-28

W dniach od 29 do 31 grudnia odprawia się Mszę z oktawy Bożego Narodzenia, tj. Mszę w dzień, z wyjątkiem lekcji i ewangelii. które odczytuje się ze Mszy o świcie.

 

INTROITUS:

Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.

 


Śpiewajcie Panu pieśń nową, gdyż dokonał cudów. Chwała Ojcu.

Iz 9,6

Puer natus est nobis, et fílius datus est nobis: cuius impérium super húmerum eius: et vocábitur nomen eius magni consílii Angelus.

Ps 97,1

Cantáte Dómino cánticum novum, quia mirabília fecit. V. Glória Patri.

ORATIO:

Daj, prosimy Cię, wszechmocny Boże, aby nas wyzwoliło to nowe wedle ciała Narodzenie Jedynego Syna Twojego, albowiem od dawna nas więzi jarzmo grzechu. Przez tegoż Pana naszego.

 

Concéde, quaesumus, omnípotens Deus: ut nos Unigéniti tui nova per carnem Natívitas líberet; quos sub peccáti iugo vetústa sérvitus tenet. 
Per eundem Dominum.

LECTIO: Tt 3,4-7

Najmilszy: Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,  nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,  którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,  abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. 

 

Caríssime: Appáruit benígnitas et humánitas Salvatóris nostri Dei: non ex opéribus iustítiæ, quæ fécimus nos, sed secúndum suam misericórdiam salvos nos fecit per lavácrum regeneratiónis et renovatiónis Spíritus Sancti, quem effúdit in nos abúnde per Iesum Christum, Salvatorem nostrum: ut, iustificáti grátia ipsíus, herédes simus secúndum spem vitæ ætérnæ: in Christo Iesu, Dómino nostro.

GRADUALE:

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego. V. Wykrzykujcie Bogu, wszystkie ziemie. Objawił Pan zbawienie swoje; w obliczu narodów okazał swoją Sprawiedliwość.

Ps 97,3; 97,2

Vidérunt omnes fines terræ salutare Dei nostri: iubiláte Deo, omnis terra. V. Notum fecit Dominus salutare suum: ante conspéctum géntium revelávit iustitiam suam.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Dzień uświęcony nam zajaśniał; pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu: albowiem Światłość wielka zstąpiła dziś na ziemię. Alleluja.

 

Allelúia, allelúia. V. Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte, gentes, et adoráte Dóminum: quia hódie descéndit lux magna super terram. Allelúia.

 

EVANGELIUM: Łk 2,15-20

Onego czasu; Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».  Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.  Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.  A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. 

In illo témpore: Pastóres loquebántur ad ínvicem: Transeámus usque Béthlehem, et videámus hoc verbum, quod factum est, quod Dóminus osténdit nobis. Et venérunt festinántes: et invenérunt Maríam et Ioseph. et Infántem pósitum in præsépio. Vidéntes autem cognovérunt de verbo, quod dictum erat illis de Púero hoc. Et omnes, qui audiérunt, miráti sunt: et de his, quæ dicta erant a pastóribus ad ipsos. María autem conservábat ómnia verba hæc, cónferens in corde suo. Et revérsi sunt pastóres, glorificántes et laudántes Deum in ómnibus, quæ audíerant et víderant, sicut dictum est ad illos. 

 

 

OFFERTORIUM:

Twoje są niebiosa i Twoja jest ziemia. Okrąg ziemski i co go napełnia, Tyś ugruntował. Sprawiedliwość i prawo podporą Twego tronu.

Ps 88,12; 88,15

Tui sunt coeli et tua est terra: orbem terrárum et plenitúdinem eius tu fundásti: iustítia et iudícium præparátio sedis tuæ.

SECRETA:

Uświęć, Panie, przez nowe Narodzenie Jedynego Syna Twojego dary, które Ci składamy i racz nas oczyścić ze zmazy grzechów naszych. Przez tegoż Pana .

 

 

Obláta, Dómine, múnera, nova Unigéniti tui Nativitáte sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per eundem Dominum.

 

PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże: Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Panowaniami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

 

 

 

COMMUNIO:

Ujrzały wszystkie krańce ziemi Zbawienie Boga naszego.

Ps 97,3

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei nostri.

POSTCOMMUNIO:

Spraw, prosimy Cię, Boże wszechmogący, aby Zbawiciel świata dziś narodzony, który nas w Bogu odrodził, daru nieśmiertelności nam również udzielił; który z Tobą żyje i króluje.

 

Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: ut natus hódie Salvátor mundi, sicut divínæ nobis generatiónis est auctor; ita et immortalitátis sit ipse largítor: Qui tecum vivit et regnat.