Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

29 marca - Wtorek w Oktawie Wielkanocy (1 kl., szaty białe)

2016-03-29

 

Wczoraj słyszeliśmy św. Piotra, dzisiaj Św. Paweł świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa (lekcja). Jako ewangelię czytamy opis ukazania się Pana Jezusa Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku. Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela były spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Chrzest jednoczy nas z tą śmiercią i Zmartwychwstaniem (antyfona na wejście i na ofiarowanie) i nakłada na nas obowiązek dążenia do dóbr wiecznych (antyfona na komunię).

 

INTROITUS:

Pan ich napoił wodą mądrości, alleluja, alleluja; tak ich umocni, że się nie zachwieją, alleluja; i na wieki ich wywyższy, alleluja, alleluja.

Syr 15,3-4

Aqua sapiéntiæ potávit eos, allelúia: firmábitur in illis et non flectétur, allelúia: et exaltábit eos in ætérnum, allelúia, allelúia.

 

Ps. Chwalcie Pana i wzywajcie Jego imienia: dzieła Jego głoście wśród narodów. V. Chwała Ojcu. 

Ps 104,1

Confitémini Dómino et invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes ópera eius. V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, który ciągle wzbogacasz Swój Kościół nowym potomstwem, daj sługom Twoim, aby przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z Sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez Pana.

 

Deus, qui Ecclésiam tuam novo semper fetu multíplicas: concéde fámulis tuis; ut sacraméntum vivéndo téneant, quod fide percepérunt. Per Dominum.

LECTIO: Dz 13,16.26-33

W one dni: Powstał Paweł i nakazując ręką milczenie rzekł: «Mężowie bracia, synowie rodu Abrahama i ci pośród was, którzy się lękają Boga. Do was zostało posłane słowo tego zbawienia. Mieszkańcy bowiem Jerozolimy i zwierzchnicy ich nie uznali Go, a przez wyrok wypełnili zapowiedzi Proroków czytane im w każdy szabat. Nie znaleźli w Nim żadnej przyczyny śmierci, a prosili Piłata, aby mogli Go zabić. I gdy wykonali wszystko, co o Nim napisano, zdjęli Go z krzyża i złożyli Go w grobie, Bóg wszakże wskrzesił Go z martwych dnia trzeciego, o On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy razem z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i którzy po dziś dzień dają o Nim świadectwo wobec ludu. I my zwiastujemy wam tę obietnicę daną ojcom naszym, że ją wypełnił Bóg dla dzieci naszych, wskrzeszając Jezusa Chrystusa, Pana naszego».

In diébus illis: Surgens Paulus et manu silentium índicens, ait: Viri fratres, fílii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, vobis verbum salútis huius missum est. Qui enim habitábant Ierúsalem, et príncipes eius, ignorántes Iesum et voces Prophetárum, quæ per omne sábbatum legúntur, iudicántes implevérunt: et nullam causam mortis inveniéntes in eo, petiérunt a Piláto, ut interfícerent eum. Cumque consummássent ómnia, quæ de eo scripta erant, deponéntes eum de ligno, posuérunt eum in monuménto. Deus vero suscitávit eum a mórtuis tértia die: qui visus est per dies multos his, qui simul ascénderant cum eo de Galilaea in Ierúsalem, qui usque nunc sunt testes eius ad plebem. Et nos vobis annuntiámus eam, quæ ad patres nostros repromíssio facta est: quóniam hanc Deus adimplévit fíliis nostris, resúscitans Iesum Christum, Dóminum nostrum.

GRADUALE:

Alleluja, alleluja Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy. V. Niechaj mówią odkupieni przez Pana, których wykupił z rąk nieprzyjaciela i których z krajów zgromadził. 

Ps117,24;106,2

Alleluia, alleluia Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea. V. Dicant nunc, qui redémpti sunt a Dómino: quos rédemit de manu inimíci, et de regiónibus congregávit eos.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. V. Zmartwychwstał Pan z grobu, który za nas zawisł na drzewie (krzyża). Alleluja.

 

Allelúia, allelúia. V. Surrexit Dóminus de sepúlcro, qui pro nobis pepéndit in ligno. Allelúia.

SEQUENTIA:

Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie. Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki. Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy. Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw! Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego. Anielskie też świadki, i całun, i szatki. Wskrzesł Chrystus, cel mej nadzei: Poprzedzi swoich do Galilei. Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy. Amen. Alleluja.

 

Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni. Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres. Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus. Dic nobis, María, quid vidísti in via? Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis. Angélicos testes, sudárium et vestes. Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilaeam. Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére. Amen. Allelúia.

 

EVANGELIUM: Łk 24, 36-47

Onego czasu: Stanął Jezus w pośrodku uczniów swoich i rzekł im: «Pokój wam. Jam jest, nie trwóżcie się». A strwożeni i przestraszeni sądzili, że ducha oglądają. I rzekł im: «Czemuście się zatrwożyli, a myśli różne wstępują do serc waszych? Oglądajcie ręce moje i nogi, że to ja sam jestem: dotykajcie się i patrzcie; albowiem duch nie ma ciała ani kości, jako widzicie, że ja mam». A gdy to mówił, pokazał im ręce i nogi. A gdy oni jeszcze nie wierzyli i zdumiewali się z radości, rzekł: «Macie tu co do jedzenia?» A oni dali Mu część ryby pieczonej i plaster miodu. A gdy zjadł wobec nich, wziąwszy resztę oddał im. I rzekł do nich: «Te są słowa, które do was mówiłem, gdym jeszcze był z wami, że musiało się spełnić wszystko, co napisane jest w Prawie Mojżeszowym, w Prorokach i w Psalmach o mnie». Wtedy otworzył im umysł, aby rozumieli Pisma, i rzekł im: «Tak jest napisano i tak było potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał dnia trzeciego. I aby w Jego imieniu wszystkim narodom była głoszona pokuta i odpuszczenie grzechów».

In illo témpore: Stetit Iesus in médio discipulórum suórum et dicit eis: Pax vobis: ego sum, nolíte timére. Conturbáti vero et contérriti, existimábant se spíritum vidére. Et dixit eis: Quid turbáti estis, et cogitatiónes ascéndunt in corda vestra? Vidéte manus meas et pedes, quia ego ipse sum: palpáte et vidéte: quia spíritus carnem et ossa non habet, sicut me vidétis habére. Et cum hoc dixísset, osténdit eis manus et pedes. Adhuc autem illis non credéntibus et mirántibus præ gáudio, dixit: Habétis hic aliquid, quod manducétur? At illi obtulérunt ei partem piscis assi et favum mellis. Et cum manducásset coram eis, sumens relíquias, dedit eis. Et dixit ad eos: Hæc sunt verba, quæ locútus sum ad vos, cum adhuc essem vobíscum, quóniam necésse est impléri ómnia, quæ scripta sunt in lege Móysi et Prophétis et Psalmis de me. Tunc apéruit illis sensum, ut intellégerent Scriptúras. Et dixit eis: Quóniam sic scriptum est, et sic oportébat Christum pati, et resúrgere a mórtuis tértia die: et prædicári in nómine eius poeniténtiam, et remissiónem peccatórum in omnes gentes.

OFFERTORIUM:

Zagrzmiał Pan na niebiosach, Najwyższy dał słyszeć swój głos; i otworzyły się źródła wody, alleluja.

Ps 17,14.16

Intónuit de coelo Dóminus, et Altíssimus dedit vocem suam: et apparuérunt fontes aquárum, allelúia.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, przyjmij modlitwy wiernych i ofiary przez nich złożone, a nabożne sprawowanie służby Twojej niech nas doprowadzi do chwały wiecznej. Przez Pana.

 

Súscipe, Dómine, fidélium preces cum oblatiónibus hostiárum: ut, per hæc piæ devotiónis offícia, ad coeléstem glóriam transeámus. Per Dominum. 

PRAEFATIO PASCHALIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

COMMUNIO:

Jeżeli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze jest, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga, alleluja, starajcie się o to, co w górze jest, alleluja.

Kol 3,1-2

Si consurrexístis cum Christo, quæ sursum sunt quaerite, ubi Christus est in déxtera Dei sedens, allelúia: quæ sursum sunt sápite, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, aby skutki Komunii wielkanocnej przetrwały na zawsze w naszych duszach. Przez Pana. 

 

Concéde, quaesumus, omnípotens Deus: ut paschális percéptio sacraménti, contínua in nostris méntibus persevéret. Per Dominum.