Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

1 kwietnia - Piątek w Oktawie Wielkanocy (1 kl., szaty białe)

2016-03-31

Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć 7a odmowę oddania czci fałszywym bóstwom. Podobnie jak Chrystus Męczennicy za cenę śmierci odnieśli zwycięstwo. Dlatogo po Apostołach im należy się specjalne wspomnienie w Okresie Wielkanocnym.

Msza święta wysławia sakrament Chrztu świętego. Dziękujemy Bogu za to, że wyprowadził nas z niewoli świata, podobnie jak Izraelitów wyprowadził z niewoli egipskiej (antyfona na wejście), a Noego uratował z potopu (lekcja). Ewangelia przypomina ustanowienie sakramentu Chrztu i przekazanie Kościołowi władzy nauczania. W kolekcie prosimy o pomoc do prowadzenia życia zgodnego z powołaniem chrześcijańskim.

 

INTROITUS:

Pan wiódł ich bezpiecznie, alleluja, a wrogów ich morze pokryło, alleluja, alleluja, alleluja.

Ps 77,53

Edúxit eos Dóminus in spe, allelúia: et inimícos eórum opéruit mare, allelúia, allelúia, allelúia.

 

Ps. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej; uszy swoje nakłońcie na słowa ust moich. V. Chwała Ojcu.

Ps 77,1

Attendite, pópule meus, legem meam: inclináte aurem vestram in verba oris mei. V. Glória Patri, et Fílio.

ORATIO:

Wszechmogący, wieczny Boże, który ustanowiłeś misterium paschalne zawierając z ludzkością przymierze przebaczenia, udziel nam łaski, abyśmy czynami urzeczywistnili to, co wyznajemy przez tę uroczystość. Przez Pana.

 

Omnípotens sempitérne Deus, qui paschále sacraméntum in reconciliatiónis humánæ foedere contulísti: da méntibus nostris; ut, quod professióne celebrámus, imitémur efféctu. Per Dominum.

LECTIO: 1 P 3,18-22

Chrystus zstąpił do otchłani, aby sprawiedliwym Starego Testamentu zwiastować dokonanie Odkupienia. Przez Chrzest chrześcijanin symbolicznie «zstępuje» w śmierć i wynurza się do nowego życia. Woda potopu, która przyniosła śmierć grzechom i unosiła arkę Noego, była typem Kościoła, który ocala ochrzczonych.

Najmilsi: Chrystus umarł raz jeden za grzechy nasze, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas ofiarować Bogu, przyprawiony wprawdzie o śmierć cielesną, ale ożywiony duchem. W tym duchu nawet do tych duchów, które przebywały w więzieniu, udał się przepowiadać. Niegdyś były te duchy niewierne, gdy za czasów Noego przy budowie arki, w której tylko niewiele, bo zaledwie osiem ocalało przez wodę, nadużywały cierpliwości Bożej. Ta woda i was dzisiaj zbawia przez Chrzest, którego była zapowiedzią, nie przez pozbycie się cielesnego brudu, ale przez prośbę do Boga o czyste sumienie, skierowaną przez Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który jest na prawicy Bożej.

Caríssimi: Christus semel pro peccátis nostris mórtuus est, iustus pro iniústis, ut nos offérret Deo, mortificátus quidem carne, vivificátus autem spíritu. In quo et his, qui in cárcere erant, spirítibus véniens prædicávit: qui incréduli fúerant aliquándo, quando exspectábant Dei patiéntiam in diébus Noë, cum fabricarétur arca, in qua pauci, id est octo ánimæ salvæ factæ sunt per aquam. Quod et vos nunc símilis formæ salvos facit baptísma: non carnis deposítio sórdium, sed consciéntiæ bonæ interrogátio in Deum per resurrectiónem Iesu Christi, Dómini nostri, qui est in dextera Dei.

GRADUALE:

Alleluja, alleluja. Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy. V. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Pan jest Bogiem i zajaśniał nam.

 Ps 117,24.26-27

Alleluia, alleluia. Hæc dies, quam fecit Dóminus: exsultémus et lætémur in ea. V. Benedíctus, qui venit in nómine Dómini: eus Dóminus, et illúxit nobis.

ALLELÚIA:

Alleluja, alleluja. Ps. Głoście wśród narodów, że Pan króluje z drzewa (krzyża). Alleluja.

Ps 95,10

Allelúia, allelúia.  Dícite in géntibus: quia Dóminus regnávit a ligno. Allelúia.

SEQUENTIA:

Hołd Ofierze Wielkanocnej składajcie chrześcijanie. Jagnię zbawiło owce: Chrystus niewinny z Ojcem znowu pojednał nas, grzeszniki. Śmierć i życie stoczyły z sobą walki dziwne: Umarły życia wódz – rządzi żywy. Na drodze, Maryja, coś widziała, wyjaw! Grobowiec Chrystusa żywego i chwałę znów zmartwychwstałego. Anielskie też świadki, i całun, i szatki. Wskrzesł Chrystus, cel mej nadzei: Poprzedzi swoich do Galilei. Wiemy: oto zmartwychwstał Chrystus prawdziwy: Zwycięski Królu, bądź miłościwy. Amen. Alleluja.

 

Víctimæ pascháli laudes ímmolent Christiáni. Agnus rédemit oves: Christus ínnocens Patri reconciliávit peccatóres. Mors et vita duéllo conflixére mirándo: dux vitæ mórtuus regnat vivus. Dic nobis, María, quid vidísti in via? Sepúlcrum Christi vivéntis et glóriam vidi resurgéntis. Angélicos testes, sudárium et vestes. Surréxit Christus, spes mea: præcédet vos in Galilaeam. Scimus Christum surrexísse a mórtuis vere: tu nobis, victor Rex, miserére. Amen. Allelúia.

 

EVANGELIUM: Mt 28,16-20

Onego czasu: Jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im był nakazał Jezus. I ujrzawszy Go oddali Mu pokłon; niektórzy jednak powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy odezwał się do nich mówiąc: «Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nauczając je zachowywać wszystko, cokolwiek wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata».

In illo témpore: Undecim discípuli abiérunt in Galilaeam, in montem, ubi constitúerat illis Iesus. Et vidéntes eum adoravérunt: quidam autem dubitavérunt. Et accédens Iesus locútus est eis, dicens: Data est mihi omnis potéstas in coelo et in terra. Eúntes ergo, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti: docentes eos serváre ómnia, quæcúmque mandávi vobis. Et ecce, ego vobíscum sum ómnibus diébus usque ad consummatiónem saeculi.

OFFERTORIUM:

Ten dzień będzie wam na pamiątkę, alleluja, i będziecie go obchodzić jako święto uroczyste dla Pana przez wszystkie wasze pokolenia, jako uroczystość na zawsze ustanowioną prawem, alleluja, alleluja, alleluja.

Wj 12,14

Erit vobis hæc dies memoriális, allelúia: et diem festum celebrábitis sollémnem Dómino in progénies vestras: legítimum sempitérnum diem, allelúia, allelúia, allelúia.

SECRETA:

Prosimy Cię, Panie, przyjmij miłościwie dary, które składamy jako wynagrodzenie za grzechy odrodzonych przez Chrzest oraz z prośbą o rychłą pomoc z nieba. Przez Pana.

 

Hóstias, quaesumus, Dómine, placátus assúme: quas et pro renatórum expiatióne peccáti deférimus, et pro acceleratióne coeléstis auxílii. Per Dominum.

PRAEFATIO PASCHALIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

COMMUNIO:

Mt 28,18-19

Każda Komunia wkłada na nas obowiązek niesienia w świat Chrystusa i Jego nauki.

Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, alleluja: idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, alleluja, alleluja.

Data est mihi omnis potéstas in coelo et in terra, allelúia: eúntes, docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti, allelúia, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na lud Swój, a skoro raczyłeś go odrodzić przez wiekuiste tajemnice, racz mu odpuścić winy doczesne. Przez Pana.

 

Réspice, quaesumus, Dómine, pópulum tuum: et, quem ætérnis dignátus es renováre mystériis, a temporálibus culpis dignánter absólve. Per Dominum.