Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

8 kwietnia - feria w Okresie Wielkanocnym

2016-04-07

Tego dnia można odprawić:

- Mszę z Niedzieli Białej
- Mszę wotywną o Krzyżu Świętym
- Mszę wotywną o Męce Pańskiej

 

MSZA Z NIEDZIELI BIAŁEJ (szaty białe)

 

INTROITUS:

Jako dopiero narodzone niemowlęta, alleluja, pożądajcie duchowego, czystego mleka, alleluja, alleluja alleluja

1 P 2, 2

Quasi modo géniti infántes, allelúia: rationabiles, sine dolo lac concupíscite, allelúia, allelúia allelúia.  

 

Ps. Radośnie śpiewajcie Bogu, obrońcy naszemu, wykrzykujcie Bogu Jakuba. V. Chwała Ojcu.

Ps 80,2

Exsultáte Deo, adiutóri nostro: iubiláte Deo Iacob. V. Glória Patri.

ORATIO:

Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy ukończywszy obchód świąt wielkanocnych, za łaską Twoją zachowali ich ducha w życiu i postępowaniu. Przez Pana.  

 

Præsta, quaesumus, omnípotens Deus: ut, qui paschália festa perégimus, hæc, te largiénte, móribus et vita teneámus. Per Dominum.

 

LECTIO: 1 P 2,1-10

Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krewo obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy elementy staje się świadectwem wiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.

Najmilsi: Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jest to ten sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą. Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które zaświadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże.

Caríssimi: Omne, quod natum est ex Deo, vincit mundum: et hæc est victoria, quæ vincit mundum, fides nostra. Quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quóniam Iesus est Fílius Dei? Hic est, qui venit per aquam et sánguinem, Iesus Christus: non in aqua solum, sed in aqua et sánguine. Et Spíritus est, qui testificátur, quóniam Christus est véritas. Quóniam tres sunt, qui testimónium dant in coelo: Pater, Verbum, et Spíritus Sanctus: et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium dant in terra: Spíritus, et aqua, et sanguis: et hi tres unum sunt. Si testimónium hóminum accípimus, testimónium Dei maius est: quóniam hoc est testimónium Dei, quod maius est: quóniam testificátus est de Fílio suo. Qui credit in Fílium Dei, habet testimónium Dei in se.

 

ALLELUIA:

Alleluja, alleluja. W dzień mojego Zmartwychwstania – mówi Pan – pójdę przed wami do Galilei. Alleluja. Po ośmiu dniach, mimo drzwi zamkniętych, stanął Jezus pośrodku uczniów swoich i rzekł: Pokój wam. Alleluja.

Mt  28,7; J 20,26

Alleluia, alleluia In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus, præcédam vos in Galilaeam. Post dies octo, iánuis clausis, stetit Iesus in médio discipulórum suórum, et dixit: Pax vobis. Allelúia.

 

 

EVANGELIUM: J 20,19-31

Onego czasu: Wieczorem dnia owego, pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte tam, gdzie z bojaźni gromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł im: «Pokój wam». A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: «Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam». To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: «Widzieliśmy Pana». A on im rzekł: «Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte, stanął między nimi i rzekł: «Pokój wam». Potem rzekł do Tomasza. «Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym». A odpowiadając Tomasz rzekł Mu: «Pan mój i Bóg mój». Rzecze mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego żeś mię ujrzał. Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię Jego.

In illo témpore: Cum sero esset die illo, una sabbatórum, et fores essent clausæ, ubi erant discípuli congregáti propter metum Iudæórum: venit Iesus, et stetit in médio, et dixit eis: Pax vobis. Et cum hoc dixísset, osténdit eis manus et latus. Gavísi sunt ergo discípuli, viso Dómino. Dixit ergo eis íterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. Hæc cum dixísset, insufflávit, et dixit eis: Accípite Spíritum Sanctum: quorum remiseritis peccáta, remittúntur eis; et quorum retinuéritis, reténta sunt. Thomas autem unus ex duódecim, qui dícitur Dídymus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dixérunt ergo ei alii discípuli: Vídimus Dóminum. Ille autem dixit eis: Nisi vídero in mánibus eius fixúram clavórum, et mittam dígitum meum in locum clavórum, et mittam manum meam in latus eius, non credam. Et post dies octo, íterum erant discípuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus, iánuis clausis, et stetit in médio, et dixit: Pax vobis. Deinde dicit Thomæ: Infer dígitum tuum huc et vide manus meas, et affer manum tuam et mitte in latus meum: et noli esse incrédulus, sed fidélis. Respóndit Thomas et dixit ei: Dóminus meus et Deus meus. Dixit ei Iesus: Quia vidísti me, Thoma, credidísti: beáti, qui non vidérunt, et credidérunt. Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspéctu discipulórum suórum, quæ non sunt scripta in libro hoc. Hæc autem scripta sunt, ut credátis, quia Iesus est Christus, Fílius Dei: et ut credéntes vitam habeátis in nómine eius. 

 

OFFERTORIUM:

Anioł Pański zstąpił z nieba i rzekł niewiastom: Ten, którego szukacie zmartwychwstał jak zapowiedział, alleluja.

Mt 2, 2.5-6

Angelus Dómini descéndit de coelo, et dixit muliéribus: Quem quaeritis, surréxit, sicut dixit, allelúia.

SECRETA:

Przyjmij prosimy Cię, Panie, dary weselącego się Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiej radości, udziel mu jako owocu pełni radości wiekuistej. Przez Pana

 

Suscipe múnera, Dómine, quaesumus, exsultántis Ecclésiæ: et, cui causam tanti gáudii præstitísti, perpétuæ fructum concéde lætítiæ. Per Dominum.  

PRAEFATIO PASCHALIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

COMMUNIO:

Włóż rękę twoją i rozpoznaj miejsce gwoździ, alleluja i nie bądź niewiernym lecz wierzącym, alleluja, alleluja.

J 20,27

Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum, allelúia: et noli esse incrédulus, sed fidélis, allelúia, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, aby święte tajemnice, które ustanowiłeś dla zapewnienia naszego zbawienia, stały się lekarstwem dla życia doczesnego i przyszłego. Przez Pana.

 

Quaesumus, Dómine, Deus noster: ut sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis nostræ munímine contulísti; et præsens nobis remédium esse fácias et futúrum. Per Dominum. 

 

 

 _____________________________________________________________

 

MSZA O KRZYŻU ŚWIĘTYM (szaty czerwone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawie­nie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez Niego jesteśmy zba­wieni i oswobodzeni. Alleluja, alleluja.

Ps. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami. V. Chwała Ojcu.

Gal 6,14; Ps 66,2

Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: per quem salvati et liberati sumus. Alleluia, Alleluia.


Ps.
 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. V. Glo­ria Patri.

KOLEKTA

Boże, Tyś sztandar życiodaj­nego Krzyża uświęcił najdroższą Krwią jednorodzonego Syna Twojego; daj, prosimy, niech ci, którzy się cieszą z czci Krzyża świętego, cieszą się również wszędzie z Twojej opieki. Przez te­goż Pana.

 

 

Deus, qui unigeniti Fi­lii tui pretioso sanguine vivificae Crucis vexiilum sanctificare voluisti: concede quaesumus; eos, qui eiusdem sanctae Crucis gaudent honore, tua quoque ubique protectione gaudere. Per eundem Dominum.

 

LEKCJA Flp 2,8-11

Bracia: Chrystus stał się dla nas się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (tu się przy­klęka ), aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Głoście wśród narodów, że Pan króluje z drzewa (krzyża). Alleluja. V. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki na nich spoczął ciężar. Samoś tylko było godne nosić Króla niebios i Pana. Alleluja.

Ps 95,10

Alleluia, alleluja. V.  Dicite in gentibus, quia Dominus regnavit a ligno. Alleluia. V. Dul­ce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera: quae sola fuisti digna sustinere Regem caelorum et Dominum. Alleluia. 

 

EWANGELIA Mt 20,17-19

W owym czasie: Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć  i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Przez znak Krzyża świętego osłaniaj, Panie, lud Twój od wszystkich zasadzek nieprzyja­ciół; abyśmy składali miłe Ci hołdy, i ofiara nasza została przyjęta. Alleluja.

 

Protege, Domine, plebem tuam, per signum sanctae Crucis, ab omnibus insidiis inimicorum omnium: ut tibi gratam exhibeamus servitutem, et acceptabile fiat sacrificium nostrum. Alleluia.

SEKRETA

Prosimy Cię, Panie, niech nas z wszelkich grzechów oczyści ta ofiara, która na ołtarzu Krzyża zgładziła grzechy całego świata. Przez tegoż Pana.

 

Haec oblatio, Domine, quaesumus, ab omnibus nos purget offensis: quae in ara Crucis etiam totius mundi tulit offensam. Per eundem Dominum.

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Boże nasz, przez znak Krzyża świętego wyzwól nas od naszych nieprzyjaciół. Alleluja.

 

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster. Alleluia.

POKOMUNIA

Przybądź nam z pomocą, Pa­nie, Boże nasz, i otaczaj nie­ustanną opieką tych, którym da­jesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. Przez Pana.

 

Adesto nobis, Domine Deus noster: et quos sanctae Crucis laetari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidiis. Per Dominum.

 

_____________________________________________________________

 

MSZA O MĘCE PAŃSKIEJ (szaty czerwone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Pan Jezus Chrystus uniżył sa­mego siebie aż do śmierci, a by­ła to śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię, przewyższające wszelkie imię. Alleluja, Alleluja.


Ps. Na wieki będę opiewał łaski Pana; przez wszystkie po­kolenia. V. Chwała Ojcu.

 

Flp 2,8-9; Ps 88,2

Humiliavit semetipsum Dominus Iesus Christus usque ad mortem, mortem autem crucis: proptcr quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Alleluia, Alleluia.

Ps. Misericordias Domini in aeternum cantabo: in generationem et generationem. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Panie Jezu Chryste, Ty z nie­ba z łona Ojca zstąpiłeś na zie­mię i Krew Twą najdroższą wy­lałeś na odpuszczenie naszych grzechów; kornie Cię błagamy, abyśmy mogli w dniu sądu po Twej prawicy, usłyszeć: Pójdź­cie, błogosławieni: Który z tym­że Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz.

 

Domine Iesu Christe, qui de caelis ad terram de sinu Patris descendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti: te humiliter deprecamur; ut in die iudicii, ad dexteram tuam, audire mereamur: Venite, benedicti: Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis.

 

LEKCJA Zch 12,10-11; 13,6-7

To mówi Pan: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. A gdy go ktoś zapyta: «Cóż to za rany masz na twoim ciele?» Wówczas odpowie: «Tak mnie pobito w domu moich najmilszych». Śmierć pasterza i sąd nad trzodą Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym, mówi Pan wszechmogący.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Witaj, nasz Królu. Ty sam się ulitowa­łeś nad naszymi błędami. Będąc posłuszny Ojcu, zawiedziony zo­stałeś na ukrzyżowanie, jak cichy baranek na zabicie. Alleluja. V. Tobie chwała, hosanna, Tobie przystoi triumf i zwycięstwo, Tobie wieniec najwyższej chwały. Alleluja.

 

Alleluia, alleluia. V. Ave, Rex noster: tu solus nostros es miseratus errores: Patri obediens, ductus es ad crucifigendum, ut agnus mansuetus ad occisionem. Alleluia. V. Tibi gloria, hosanna: tibi triumphus et victoria: tibi summae laudis et honoris corona. Alleluia.

 

EWANGELIA J 19,28-35

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.  Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Powstali przeciw mnie mężo­wie bezbożni, bez miłosierdzia chcieli mnie zabić; nie oszczę­dzili mi plucia w twarz, zranili mię swoimi włóczniami, a wszy­stkie kości moje są wstrząśnięte. Alleluja.

 

Insurrexerunt in me viri iniqui: absque misericordia quaesierunt me interficere: et non pepercerunt in faciem meam spuere: lanceis suis vulneraverunt me, et concussa sunt omnia ossa mea. Alleluia.

SEKRETA

Niech złożona Ci, Panie, ofia­ra ożywia nas zawsze i umacnia przez zasługi męki Jednorodzo­nego Syna Twojego: Który z Tobą.

 

 

Oblatum tibi, Domine, sacrificium, intercedente unigeniti Filii tui passione, vivificet nos semper et muniat: Qui tecum.

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyć mogę wszystkie kości moje. Alleluja.

Ps 21,17-18

Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea. Alleluia.

 

POKOMUNIA

Panie Jezu Chryste, Synu Bo­ga żywego, który dla zbawienia świata o szóstej godzinie wstąpi­łeś na drzewo Krzyża i Krew swoją najdroższą przelałeś na odpuszczenie naszych grzechów: kornie Cię błagamy, abyś nam po śmierci dozwolił wejść rado­śnie w bramy raju: Który ży­jesz.

 

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui hora sexta pro redemptione mundi Crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fu­disti: te humiliter depre­camur; ut, post obitum nostrum, paradisi ianuas nos gaudenter introire concedas: Qui vivis.