Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

15 kwietnia - feria w Okresie Wielkanocy

2016-04-14

Tego dnia można odprawić:

- Mszę z II niedzieli po Wielkanocy 
- Mszę wotywną o Krzyżu Świętym
- Mszę wotywną o Męce Pańskiej

 

MSZA Z II NIEDZIELI PO WIELKANOCY (szaty białe)

 

INTROITUS:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana, alleluja, przez słowo Pana stały się niebiosa, alleluja, alleluja.

 

Ps. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu, prawym przystoi Go chwalić. V. Chwała Ojcu.

Ps 32,5-6

Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia: verbo Dómini coeli firmáti sunt, allelúia, allelúia.

Ps 32,1

Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio. V. Glória Patri.

ORATIO:

Boże, któryś przez uniżenie się Syna Twojego podźwignął upadły świat, napełnij wiernych Twoich nieustannym weselem, aby ci, których wybawiłeś od wiecznej śmierci, dostąpili wiekuistego szczęścia. Przez tegoż.

 

Deus, qui in Filii tui humilitate iacéntem mundum erexísti: fidelibus tuis perpétuam concéde lætítiam; ut, quos perpétuæ mortis eripuísti casibus, gaudiis fácias perfrui sempitérnis. Per eundem.

LECTIO1 P 2,21-25

Najmilsi: Chrystus cierpiał zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego.
A On grzechu się nie dopuścił ani też zdrada nie powstała w ustach Jego. Gdy Mu złorzeczono nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie wygrażał się, ale poddawał się sądzącemu niesprawiedliwie. On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, gdyż przez mękę Jego zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jako owce błądzące, ale teraz powróciliście do pasterza i biskupa dusz waszych.

Caríssimi: Christus passus est pro nobis, vobis relínquens exémplum, ut sequámini vestígia eius. Qui peccátum non fecit, nec invéntus est dolus in ore eius: qui cum male dicerétur, non maledicébat: cum paterétur, non comminabátur: tradébat autem iudicánti se iniúste: qui peccáta nostra ipse pértulit in córpore suo super lignum: ut, peccátis mórtui, iustítiæ vivámus: cuius livóre sanáti estis. Erátis enim sicut oves errántes, sed convérsi estis nunc ad pastórem et epíscopum animárum vestrárum.

ALLELUIA:

Alleluja, alleluja. Poznali uczniowie Pana Jezusa przy łamaniu chleba. Alleluja. Jam
jest Pasterz dobry. Znam owce swoje i znają mnie moje. Alleluja.

 Łk 24,35; J 10,14

Allelúia, alleluia Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis. Allelúia  Ego sum pastor bonus: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ. Allelúia

 

EVANGELIUM: J 10,11-16

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszów: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

In illo témpore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercennárius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercennárius autem fugit, quia mercennárius est et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et alias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle et unus pastor.

OFFERTORIUM:

Boże, moim jesteś Bogiem, pilnie Ciebie szukam; i w imię Twoje będę wznosił me ręce, alleluja.

Ps 62,2.5

Deus, Deus meus, ad te de luce vígilo: et in nómine tuo levábo manus meas, allelúia.

SECRETA:

Panie, niech święta ofiara zawsze sprowadza na nas zbawienne błogosławieństwo, i swoją mocą urzeczywistnia to, co się dokonuje w tajemnicy ołtarza. Przez Pana.

 

Benedictiónem nobis, Dómine, cónferat salutárem sacra semper oblátio: ut, quod agit mystério, virtúte perfíciat. Per Dominum.

PRAEFATIO PASCHALIS:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze, a zwłaszcza w tym dniu uroczyściej sławili, gdy jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre: Te quidem, Dómine, omni témpore, sed in hac potíssimum die gloriósius prædicáre, cum Pascha nostrum immolátus est Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui mortem nostram moriéndo destrúxit et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

COMMUNIO:

Jam jest pasterz dobry, alleluja: znam owce moje, i znają mnie moje, alleluja, alleluja.

J 10,14

Ego sum pastor bonus, allelúia: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meæ, allelúia, allelúia.

POSTCOMMUNIO:

Prosimy Cię wszechmogący Boże, spraw, abyśmy otrzymawszy Twoją życiodajną łaskę, zawsze szczycili się z Twojego daru. Przez Pana.

 

Præsta nobis, quaesumus, omnípotens Deus: ut, vivificatiónis tuæ grátiam consequéntes, in tuo semper múnere gloriémur. Per Dominum

 

 

 

 

 _____________________________________________________________

 

MSZA O KRZYŻU ŚWIĘTYM (szaty czerwone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa; w Nim jest zbawie­nie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez Niego jesteśmy zba­wieni i oswobodzeni. Alleluja, alleluja.

Ps. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi: niech nam ukaże pogodne oblicze i zmiłuje się nad nami. V. Chwała Ojcu.

Gal 6,14; Ps 66,2

Nos autem gloriari oportet in Cruce Domini nostri Iesu Christi: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: per quem salvati et liberati sumus. Alleluia, Alleluia.


Ps.
 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri. V. Glo­ria Patri.

KOLEKTA

Boże, Tyś sztandar życiodaj­nego Krzyża uświęcił najdroższą Krwią jednorodzonego Syna Twojego; daj, prosimy, niech ci, którzy się cieszą z czci Krzyża świętego, cieszą się również wszędzie z Twojej opieki. Przez te­goż Pana.

 

Deus, qui unigeniti Fi­lii tui pretioso sanguine vivificae Crucis vexiilum sanctificare voluisti: concede quaesumus; eos, qui eiusdem sanctae Crucis gaudent honore, tua quoque ubique protectione gaudere. Per eundem Dominum.

 

LEKCJA Flp 2,8-11

Bracia: Chrystus stał się dla nas się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię (tu się przy­klęka ), aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM ku chwale Boga Ojca.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Głoście wśród narodów, że Pan króluje z drzewa (krzyża). Alleluja. V. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słodki na nich spoczął ciężar. Samoś tylko było godne nosić Króla niebios i Pana. Alleluja.

Ps 95,10

Alleluia, alleluja. V.  Dicite in gentibus, quia Dominus regnavit a ligno. Alleluia. V. Dul­ce lignum, dulces clavos, dulcia ferens pondera: quae sola fuisti digna sustinere Regem caelorum et Dominum. Alleluia. 

 

EWANGELIA Mt 20,17-19

W owym czasie: Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć  i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Przez znak Krzyża świętego osłaniaj, Panie, lud Twój od wszystkich zasadzek nieprzyja­ciół; abyśmy składali miłe Ci hołdy, i ofiara nasza została przyjęta. Alleluja.

 

Protege, Domine, plebem tuam, per signum sanctae Crucis, ab omnibus insidiis inimicorum omnium: ut tibi gratam exhibeamus servitutem, et acceptabile fiat sacrificium nostrum. Alleluia.

SEKRETA

Prosimy Cię, Panie, niech nas z wszelkich grzechów oczyści ta ofiara, która na ołtarzu Krzyża zgładziła grzechy całego świata. Przez tegoż Pana.

 

Haec oblatio, Domine, quaesumus, ab omnibus nos purget offensis: quae in ara Crucis etiam totius mundi tulit offensam. Per eundem Dominum.

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Boże nasz, przez znak Krzyża świętego wyzwól nas od naszych nieprzyjaciół. Alleluja.

 

Per signum Crucis de inimicis nostris libera nos, Deus noster. Alleluia.

POKOMUNIA

Przybądź nam z pomocą, Pa­nie, Boże nasz, i otaczaj nie­ustanną opieką tych, którym da­jesz się cieszyć z oddawania czci Krzyżowi świętemu. Przez Pana.

 

Adesto nobis, Domine Deus noster: et quos sanctae Crucis laetari facis honore, eius quoque perpetuis defende subsidiis. Per Dominum.

 

_____________________________________________________________

 

MSZA O MĘCE PAŃSKIEJ (szaty czerwone)

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Pan Jezus Chrystus uniżył sa­mego siebie aż do śmierci, a by­ła to śmierć krzyżowa. Dlatego i Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię, przewyższające wszelkie imię. Alleluja, Alleluja.


Ps. Na wieki będę opiewał łaski Pana; przez wszystkie po­kolenia. V. Chwała Ojcu.

 

Flp 2,8-9; Ps 88,2

Humiliavit semetipsum Dominus Iesus Christus usque ad mortem, mortem autem crucis: proptcr quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Alleluia, Alleluia.

Ps. Misericordias Domini in aeternum cantabo: in generationem et generationem. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Panie Jezu Chryste, Ty z nie­ba z łona Ojca zstąpiłeś na zie­mię i Krew Twą najdroższą wy­lałeś na odpuszczenie naszych grzechów; kornie Cię błagamy, abyśmy mogli w dniu sądu po Twej prawicy, usłyszeć: Pójdź­cie, błogosławieni: Który z tym­że Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz.

 

Domine Iesu Christe, qui de caelis ad terram de sinu Patris descendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fudisti: te humiliter deprecamur; ut in die iudicii, ad dexteram tuam, audire mereamur: Venite, benedicti: Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis.

 

LEKCJA Zch 12,10-11; 13,6-7

To mówi Pan: Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. A gdy go ktoś zapyta: «Cóż to za rany masz na twoim ciele?» Wówczas odpowie: «Tak mnie pobito w domu moich najmilszych». Śmierć pasterza i sąd nad trzodą Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym, mówi Pan wszechmogący.

 

ALLELUJA:

Alleluja, alleluja. V. Witaj, nasz Królu. Ty sam się ulitowa­łeś nad naszymi błędami. Będąc posłuszny Ojcu, zawiedziony zo­stałeś na ukrzyżowanie, jak cichy baranek na zabicie. Alleluja. V. Tobie chwała, hosanna, Tobie przystoi triumf i zwycięstwo, Tobie wieniec najwyższej chwały. Alleluja.

 

Alleluia, alleluia. V. Ave, Rex noster: tu solus nostros es miseratus errores: Patri obediens, ductus es ad crucifigendum, ut agnus mansuetus ad occisionem. Alleluia. V. Tibi gloria, hosanna: tibi triumphus et victoria: tibi summae laudis et honoris corona. Alleluia.

 

EWANGELIA J 19,28-35

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę».  Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano.  A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.  Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni,  tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Powstali przeciw mnie mężo­wie bezbożni, bez miłosierdzia chcieli mnie zabić; nie oszczę­dzili mi plucia w twarz, zranili mię swoimi włóczniami, a wszy­stkie kości moje są wstrząśnięte. Alleluja.

 

Insurrexerunt in me viri iniqui: absque misericordia quaesierunt me interficere: et non pepercerunt in faciem meam spuere: lanceis suis vulneraverunt me, et concussa sunt omnia ossa mea. Alleluia.

SEKRETA

Niech złożona Ci, Panie, ofia­ra ożywia nas zawsze i umacnia przez zasługi męki Jednorodzo­nego Syna Twojego: Który z Tobą.

 

 

Oblatum tibi, Domine, sacrificium, intercedente unigeniti Filii tui passione, vivificet nos semper et muniat: Qui tecum.

PREFACJA O ŚWIĘTYM KRZYŻU

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś postanowił dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża, aby skąd śmierć wzięła początek, stamtąd i życie zmartwychwstało, i aby ten, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany: przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesienie sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis constituísti: ut, unde mors oriebátur, inde vita resúrgeret: et, qui in ligno vincébat, in ligno quoque vincerétur: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem maiestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Coeli coelorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti iúbeas, deprecámur, súpplici confessióne dicéntes:

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyć mogę wszystkie kości moje. Alleluja.

Ps 21,17-18

Foderunt manus meas et pedes meos: dinumeraverunt omnia ossa mea. Alleluia.

 

POKOMUNIA

Panie Jezu Chryste, Synu Bo­ga żywego, który dla zbawienia świata o szóstej godzinie wstąpi­łeś na drzewo Krzyża i Krew swoją najdroższą przelałeś na odpuszczenie naszych grzechów: kornie Cię błagamy, abyś nam po śmierci dozwolił wejść rado­śnie w bramy raju: Który ży­jesz.

 

Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui hora sexta pro redemptione mundi Crucis patibulum ascendisti, et sanguinem tuum pretiosum in remissionem peccatorum nostrorum fu­disti: te humiliter depre­camur; ut, post obitum nostrum, paradisi ianuas nos gaudenter introire concedas: Qui vivis.