Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

8 maja - św. Stanisława, biskupa i męczennika - niedziela po Wniebowstąpieniu Pańskim (1 kl., szaty czerwone)

2016-05-07

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie (dzisiejsza diecezja tarnowska), w roku 1030. Po studiach w Gnieźnie i w Paryżu został kapłanem i kanonikiem diecezji krakowskiej. W roku 1071 został biskupem Krakowa, który był już stolicą Polski. Jako gorliwy pasterz wypominał nadużycia nawet królowi, Bolesławowi Śmiałemu. Gdy napomnienia nie pomagały, Św. Stanisław wyłączył króla ze społeczności kościelnej. Oburzony król kazał zabić biskupa. Rozkaz ten wykonano 11 kwietnia 1079 roku, gdy św. Stanisław odprawiał Mszę świętą w kościele Św. Michała na Skałce. Św. Stanisław został kanonizowany w Asyżu 8 września 1253 roku. Relikwie jego spoczywają w katedrze na Wawelu. Św. Stanisław jest głównym Patronem Polski. Ginąc w obronie moralności katolickiej św. Stanisław stał się naśladowcą Dobrego Pasterza, który daje życie za swoje owce (ewangelia).

 

INTROITUS:

Ukryłeś mnie, Boże, przed zgrają złośników, alleluja, i przed gromadą bezecnych, alleluja, alleluja.

Ps 63,3

Protexisti me, Deus, a conventu malignantium, alleluia : a multitudine operantium iniquitatem, alleluia, alleluia.

 

Ps. Usłysz, Boże, głos mój błagalny, przed strasznym wrogiem broń życia mego. V. Chwała Ojcu

Ps 63,2

Exaudi, Deus, orationem meam cum deprecor : a timore inimici eripe animam meam. V. Glória Patri.

ORATIO:

 Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny Biskup Stanisław; spraw, prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny skutek swojej prośby. Przez Pana.

 

Deus, pro cuius honóre gloriósus Póntifex Stanisláus gládiis impiórum occúbuit: præsta, quaesumus; ut omnes, qui eius implórant auxílium, petitiónis suæ salutárem consequántur efféctum. Per Dominum.

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola zawsze była Ci oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez Pana.

Omnípotens sempitérne Deus: fac nos tibi semper et devótam gérere voluntátem; et maiestáti tuæ sincéro corde servíre. Per Dominum.

 

LECTIO: Hbr 5,1-6

Bracia: Każdy arcykapłan, spośród ludzi wzięty, dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy. Aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga, jak Aaron. Toteż i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale (wywyższył Go) Ten, który do Niego powiedział: Tyś Synem moim, jam dziś zrodził Ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.

Fratres: Omnis Póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constituítur in iis, quæ sunt ad Deum, ut ófferat dona, et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant, et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo ita étiam et prosemetípso offére pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem. sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fierret, sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu: ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es Sacérdos in ætérnum secundum órdinem Melchísedech.

GRADUALE:

Jam jest pasterz dobry: znam swoje owce i one mnie znają. Alleluja. V. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

J 10,14

Alleluia, alleluia. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas et cognoscunt me meae. Alleluia. Tu es sacerdos in aeternum, secundum ordinem Melchizedech. Alleluia.

 

EVANGELIUM: J 10,11-16

Onego czasu: Rzekł Jezus do faryzeuszy: «Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje. Lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają; jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz».

In illo témpore: Dixit Iesus pharisaeis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ánimam suam dat pro óvibus suis. Mercennárius autem et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves et fugit: et lupus rapit et dispérgit oves: mercennárius autem fugit, quia mercennárius est et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem, et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et alias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient, et fiet unum ovíle et unus pastor.

OFFERTORIUM:

Włożyłeś mu, Panie, na głowę koronę z drogich kamieni. Prosił Ciebie o życie i użyczyłeś mu, alleluja.

Ps 20,4-5

Posuisti, Domine, in capite eius coronam de lapide pretioso; vitam petiit a te, et tribuisti ei, alleluia.

SECRETA:

Poświęć, Panie, złożone dary i za przyczyną świętego Stanisława męczennika swego i biskupa, daj się przez nie przebłagać i bądź nam przychylny. Przez Pana.

 

Munera tibi, Domine, dicata sanctifica: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo atque Pontifice, per eadem nos placatus intende. Per Dominum.

Panie, niechaj niepokalana ofiara oczyści nas i umocni nasze dusze łaską niebieską. Przez Pana.

Sacrifícia nos, Dómine, immaculáta puríficent: et méntibus nostris supérnæ grátiæ dent vigórem. Per Dominum.

PRAEFATIO DE ASCENSIONE DOMINI:

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: przez Chrystusa, Pana naszego. On to swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim Bóstwie. Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui post resurrectiónem suam ómnibus discípulis suis maniféstus appáruit et, ipsis cernéntibus, est elevátus in coelum, ut nos divinitátis suæ tribúeret esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

COMMUNIO:

Jam jest pasterz dobry, alleluja; znam swoje owce i one mnie znają, alleluja, alleluja.

J 10,14

Ego sum pastor bonus, alleluia ; et cognosco oves meas et, cognoscunt me meae. Alleluia, alleluia.

POSTCOMMUNIO:

Ta Komunia, Panie, niechaj nas oczyści z grzechu i za przyczyną świętego Stanisława, Męczennika Twego i biskupa, zapewni nam uczestnictwo w niebieskim odkupieniu. Przez Pana.

 

Haec nos communio, Domine, purget a crimina: et, intercedente beato Stanislao Martyre tuo adque Pontificae, celestiis remedii faciat esse consortes. Per Dominum.

Nasyceni świętymi darami, prosimy Cię, Panie, abyśmy zawsze trwali w dziękczynieniu. Przez Pana.

Repléti, Dómine, munéribus sacris: da, quaesumus; ut in gratiárum semper actióne maneámus. Per Dominum.